Archive for januar 24th, 2011

24 januar

Novosti paketa predpisov in strateških dokumentov za področje ravnanja z odpadki

narava-potok1-150x100 Novosti paketa predpisov in strateških dokumentov za področje ravnanja z odpadkiMinister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, generalna direktorica Direktorata za okolje Barbara Avčin-Tržan in generalni direktor Direktorata za javne službe in investicije Bojan Dejak so v petek na novinarski konferenci predstavili poglavitne novosti paketa predpisov in strateških dokumentov, ki jih je za področje ravnanja z odpadki pripravilo ministrstvo.

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki zapolnjuje vrzel na področju predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju. Z uredbo bodo v celotnem obdobju trajanja odlagališč zmanjšani učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske in podzemne vode, ter v tla in zrak, zmanjšane bodo emisije toplogrednih plinov in preprečena tveganja za zdravje ljudi.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa metodologijo za oblikovanje cen in druge ukrepe in normative, z oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor