Archive for februar 13th, 2013

13 februar

Pri Eko skladu na voljo posojila za podjetnike

narava1 Pri Eko skladu na voljo posojila za podjetnikeEko sklad je v zadnjem mesecu dni objavil dva razpisa, na katerih podjetniki, tudi s.p.-ji in zasebniki, lahko pridobijo ugodno posojilo ali nepovratna sredstva za financiranje okoljskih investicij. Ugodna posojila so na voljo za široko paleto investicij, ki kakorkoli varujejo okolje: lahko zmanjšujejo porabo naravnih virov (energije in surovin) ali pa zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

Za mala podjetja najbolj zanimivi primeri investicij, ki jih lahko financirate s temi posojili so med drugimi:
- Naprave in objekti za ogrevanje ali hlajenje prostorov, ogrevanje vode z OVE
- Proizvodnja elektrike iz OVE
- Soproizvodnja elektrike in toplote
- Vozila na električni ali hibridni pogon
- Vozila na plin
- Tovorna vozila z vgrajenim EURO6 motorjem
- Obnova razsvetljave
- Energijska prenova objektov
- Gradnja nizkoenergijskih ali pasivnih objektov
- Zmanjševanje onesnaževanja zraka (nove tehnologije, čistilne naprave, vozila na plin)
- Sistemi in tehnologije za ločeno zbiranje, obdelavo in predelavo odpadkov
- Zamenjava azbestnih kritin
- Čistilne naprave za odpadne vode
- Tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda
- Prihranek vode v tehnološkem procesu ali distribuciji vode
- Tehnološke linije za izdelke, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja.

Obrestna mera je vezana na trimesečni Euribor s 1,5 odstotnim pribitkom. Odplačilna doba je največ 15 let, izjema pa so nakup vozil, zamenjava agregatov, elektromotornih pogonov, ogrevalnih in hladilnih sistemov, sistemov prezračevanja ter prenova razsvetljave; pri teh investicijah je odplačilna doba lahko največ pet let. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. Višina posojila je lahko med 25.000 in 2.000.000 €, s posojilom pa lahko financirate med 75 in 90 % priznanih stroškov naložbe.

Kaj pravzaprav sodi med priznane stroške naložbe? To je sonabava in namestitev opreme, strojev in naprav; prenos tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali prenos nepatentiranega tehničnega znanja; pa tudi stroški projektiranja, tehničnega nadzora, dovoljenja.

Za pridobitev posojila je potrebna prijava na Javni poziv Eko sklada 50PO13 kadarkoli do 30. 11. letos. Ob prijavi morate razpolagati z vsemi upravnimi dovoljenji, ki so potrebna za izvedbo naložbe, kot so gradbeno, uporabno ali okoljsko dovoljenje. Prijavi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo, predračune izvajalcev del in dobaviteljev in strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje.

Sredstev, ki so razpoložljiva v okviru tega razpisa, lahko zmanjka že pred zadnjim rokom za prijavo; v tem primeru bo razpis zaprt predčasno.

Vir: data.si
Slika: FreeDigitalPhotos.net