Pravilnik državnega tekmovanja za Zeleno pero

Pravilnik tekmovanja

Na podlagi 9. člena Statuta društva Planet Zemlja z dne 25.1.2013 izdaja upravni odbor društva Planet Zemlja.

P R A VI LN I K

O TEKMOVANJU PISANJA NOVINARSKEGA PRISPEVKA NA TEME OHRANJANJA NARAVE IN VAROVANJA OKOLJA

ZA PRIZNANJE ZELENO PERO

ki se ga lahko udeležijo učenci/ke od 6. do 9. razreda OŠ in dijaki/nje SŠ

SPLOŠNI DEL

1. člen (O Pravilniku)

Ta Pravilnik ureja pripravo, organizacijo, potek, izvedbo in financiranje tekmovanja za priznanje ZELENO PERO, tekmovanja v pisanju novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja.

S tem Pravilnikom se določajo pravila izvedbe tekmovanja. Cilj Pravilnika je postaviti pravila, merila in opredeliti pristojnosti, pravice in obveznosti vseh sodelujočih.

Pravilnik se lahko na podlagi izkušenj preteklih tekmovanj prilagaja in s tem prispeva h kvaliteti tekmovanja. Pravilnik se ne more spreminjati v času tekmovanja (med potekom šolskega in državnega tekmovanja).

2. člen (Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja iz okoljevarstva, ekologije in načel trajnostnega razvoja,
 • informiranje in ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, varovanju narave in lokalnih okoljskih težavah,
 • popularizacija odgovornega odnosa do okolja,
 • spodbujati okoljsko in raziskovalno novinarstvo,
 • razvijanje družabnosti,
 • razvoj aktivnega opazovanja lokalnega okolja,
 • spodbujanje aktivnega razmišljanja,
 • razvoj zavesti o pomenu izražanja mnenj in vplivu tega na okolico,
 • spodbujanje pozitivnega odnosa do okolja in živih bitij v njem.3. člen (Ravni tekmovanja)

  Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko tekmovanje za bronasto priznanje ZELENO PERO
 • državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje ZELENO PERO4. člen
  (Pravica udeležbe na tekmovanju)

  Na tekmovanju za ZELENO PERO lahko tekmujejo učenci/ke od 6. do 9. razreda OŠ in dijaki/nje SŠ.

  Tekmovanja se lahko, pod enakimi pogoji, udeležijo tudi učenci zamejskih osnovnih šol, otroci državljanov Slovenije ki so na začasnem delu v tujini ali otroci tujcev ki živijo v Sloveniji. Tekmovanje poteka v uradnih jezikih Republike Slovenije.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje za priznanje ZELENO PERO organizira društvo Planet Zemlja (v nadaljevanju DPZ).

6. člen (Organi tekmovanja)

Tekmovanje ima naslednje organe:

 • -  Organizacijski odbor (OO)
 • -  Predsednik tekmovanja (PT)
 • - Šolska tekmovalna komisija (ŠTK)
 • - Državna tekmovalna komisija (DTK)Za izvedbo tekmovanja DPZ imenuje Organizacijski odbor. Člane OO vodi Predsednik tekmovanja, ki ga izmed članov OO imenuje organizator. Predsednik tekmovanja lahko izmed članov OO določi Državno tekmovalno komisijo, ki ocenjuje prispevke tekmovalcev na državnem nivoju tekmovanja. Šolska tekmovalna komisija, ki organizira tekmovanja na obeh ravneh na šoli, oceni prispevke tekmovalcev na šolskem tekmovanju.

ORGANI TEKMOVANJA

5. člen

7. člen (Organizacijski odbor in naloge)

DPZ imenuje OO, vodi ga Predsednik tekmovanja. Organizacijski odbor sestavlja do največ 5 članov, vključno s PT.

Sestavljajo ga predstavniki:
- DPZ,
-
častni člani DPZ,
- predstavniki medijev ali drugih organizacij, povezanih s podrojem okoljskega komuniciranja in temo tekmovanja.

Organizacijski odbor ima naslednje naloge:

 • - uskladi navodila in drugo potrebno dokumentacijo za izvedbo posameznih faztekmovanja,
 • - pripravi ocenjevalno shemo tekmovanja,
 • - določi termin šolskega in državnega tekmovanja,
 • - presoja in odloča o odprtih vprašanjih, ki jih PT ne more odločiti samostojno.Organizacijski odbor ima pravico do prilagajanja izvedbe tekmovanja – glede na izkušnje ob izvedbi preteklih tekmovanj.

  8. člen (Predsednik tekmovanja)

  Predsednik tekmovanja vodi OO in ima naslednje naloge:

 • - predstavlja vez med organizatorjem in organi tekmovanja,
 • - odgovorno vodi delo članov Organizacijskega odbora,
 • - skrbno varuje podatke in druge dokumente o tekmovanju v skladu s pravili,
 • - imenuje člane Državne tekmovalne komisije,
 • - sodeluje s Šolskimi tekmovalnimi komisijami oz. mentorji na šolah in odgovarja nanjihova vprašanja,
 • - poskrbi za obveščanje mentorjev in javnosti o tekmovanju,
 • - zbira in objavlja rezultate posameznih faz tekmovanja,
 • - pripravi vse potrebno za oblikovanje in objavo e zbornika zmagovalnih prispevkov,
 • - zagotovi in posreduje kreativo za bronasta priznanja ZELENO PERO,
 • - sodeluje pri organizaciji podelitve srebrnih in zlatih priznanj ZELENO PERO,
 • - najmanj 14 dni pred izvedbo tekmovanja, šolam pošlje vse potrebne informacije oizvedbi in poteku tekmovanja,
 • - poskrbi za izdajo ustreznih potrdil mentorjem in članom komisij za opravljenodelo,
 • - v primeru potrebe, pozove OO k odločanju o vprašanjih, ki jih ne more ali ne smesam presoditi.

  9. člen
  (Šolska tekmovalna komisija)

  ŠTK imenuje ravnatelj šole. Tvorijo jo do 3-je člani in ima naslednje naloge:

 • - upošteva pravila tega Pravilnika,
 • - poskrbi za korekten prenos šifer od ravnatelja do tekmovalcev,
 • - odgovorno in objektivno oceni prispevke šolskega tekmovanja,

- ima pravico da posreduje mnenje o ocenjevalni shemi pred začetkom tekmovanja ali izboljšave za naslednje tekmovanje.

10. člen
(Državna tekmovalna komisija)

DTK imenuje Predsednik tekmovanja. Imena članov DTK so tajna do zaključka ocenjevanja prispevkov, prispelih na državno tekmovanje. Tvorijo jo vsaj 3-je člani (lahko člani Organizacijskega odbora) in ima naslednje naloge:

 • - odgovorno in nepristransko oceni prispevke državnega tekmovanja,
 • - posreduje ocene šifriranih nalog Predsedniku tekmovanja,
 • - o morebitnih nejasnostih se posvetuje s PK oz. s člani OO,
 • - ima pravico da predlaga spremembe ocenjevalne sheme pred začetkomocenjevanja ali izboljšave za naslednje tekmovanje po tekočem tekmovanju.,
 • - k zmagovalnim (zlatim) prispevkom poda obrazložitev,
 • - ima pravico da se odreče ocenjevanju prispevka, za katerega ugotovi, da je vpretežni meri prepisan od drugega avtorja,
 • - zaželeno je, da se udeleži podelitve srebrnih in zlatih Zelenih peres.IZVEDBA TEKMOVANJA

  11. člen (Izvedbena pravila)

  Strokovna in administrativna dela za izvedbo tekmovanja opravijo strokovni sodelavci DPZ in člani OO oz. PT. Organizator tekmovanja mora tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti z vsebino tega pravilnika tako, da ga najkasneje do 31. julija objavi na spletnem portalu ali ga pošlje zainteresiranim po mailu. Morebitne zamude pri objavi so dovoljene, če gre za tehnične ali izvedbene težave.

  Tekmovanje ima svoj elektronski naslov za komunikacijo: zelenopero@planet-zemlja.org. Prek tega naslova mentorji tekmovanja poskrbijo za prenos prispevkov in Zapisnikov Predsedniku tekmovanja. Nanj se obračajo tudi z vsemi dodatnimi vprašanji ali mnenji. Pri tem v zadevi dopisa navedejo najprej ime zavoda, nato poimenujejo zadevo vsebine dopisa (npr. zapisnik ipd).

  Šolsko in državno tekmovanje se izvedeta na prijavljeni šoli, v učilnici, ki jo izbere šola in na šolskih računalnikih, ki jih za potrebe tekmovanja zagotovi šola. Tekmovanje poteka na vseh prijavljenih šolah na isti dan ob isti uri.* Tekmovanje nadzorujejo Šolske tekmovalne komisije.
  *V kolikor šole zaradi drugih, pomembnejših obveznosti tekmovanja ne morejo izpeljati na predvideni dan in uro, naj to sporočijo vsaj 3 dni pred tekmovanjem organizatorju, ki bo skupaj z mentorjem poiskal ustrezno rešitev.

  12. člen (Vloga mentorjev)

  Stik med šolo in tekmovanjem oz. PT predstavljajo mentorji prijavljenih šol od trenutka prijave dalje. Sodelovanje poteka prek elektronske korespondence.

page4image11514880

Soglasje staršev za udeležbo in s tem povezano javno objavo podatkov in prispevkov, vezanih na tekmovanje, zagotovi in hrani mentor.
Mentorji organizirajo tekmovanj
e na šolah, pri čemer se držijo pravil Pravilnika. Po zaključku tekmovanja poskrbijo za pravočasen zaključek ocenjevanja prispevkov, izpolnjevanje in dostavo Zapisnika oz. posredovanje prispevkov državnega tekmovanja. Vloga mentorjev je ključnega pomena za izvedbo tekmovanja v vseh fazah (komunikacija, obveščanje, pomoč tekmovalcem, sestava šolskih komisij, priprava tekmovanja,…).

Vloga mentorja:

 • - sestavi šolsko komisijo,
 • - poskrbi za pravočasen vnos podatkov in dostavo Zapisnika in prispevkov(državnega tekmovanja) do PK,
 • - o morebitnih nejasnostih se posvetuje s PK,
 • - poskrbi za podelitev priznanj šolskega tekmovanja,
 • - poskrbi za zapis in fotografijo s podelitve in prenos tega na PK,
 • - tekmovalcem pomaga pri morebitni pripravi ugovora,
 • - skrbi za nemoten potek tekmovanja,
 • - arhivira tekmovalno dokumentacijo, tudi soglasja staršev o objavi podatkov inprispevkov sodelujočih otrok,
 • - pregleda podatke, ki si jih tekmovalci lahko prenesejo na šolske računalnike predzačetkom tekmovanja in tekmovalce opozori o morebitnih nepravilnostih ter jih

  skupaj z njimi odpravi,

 • - pre-posluša morebitne avdio posnetke tekmovalcev in spremlja pisanje tehtekmovalcev ter jih opozori na morebitno prepisovanje posnetka,
 • - pošlje Predsedniku tekmovanja - takoj po koncu vrednotenja, najkasneje pa vtednu dni - vse ocenjene prispevke šolskega tekmovanja tekmovalcev, ki so

  dosegli 80 % točk ali več – skupaj z ocenjevalno shemo vsakega od prispevkov,

 • - organizira tekmovanje na šoli,
 • - skrbi za spoštovanje rokov tekmovanja,
 • - poskuša zagotoviti prisotnost tekmovalcev in članov komisije na slovesni podelitvisrebrnih in zlatih Zelenih peres.

  13. člen (Prostovoljnost sodelovanja)

  Sodelovanje članov vseh organov tekmovanja ter drugih aktivno sodelujočih pri natečaju je prostovoljno. Prav tako je prostovoljno sodelovanje učencev in dijakov (v nadaljnjem besedilu: tekmovalcev).

  RAZPIS TEKMOVANJA

  14. člen (Razpis tekmovanja)

  Organizator tekmovanja do 31. julija objavi razpis tekmovanja ZELENO PERO, za prihajajoče šolske leto.*
  Razpis se objavi na spletnih straneh društva Planet Zemlja www.planet-zemlja.org.

page5image10506928

*V primeru izrednih razmer ali tehničnih ter drugih razlogov, ki organizatorju onemogočajo, da bi se držal predvidene časovnice, razpis objavi kasneje, a čim bliže predvidenemu datumu.

15. člen (Razpisna dokumentacija)

Razpis tekmovanja obsega naslednje dokumente:

 • - 1. del ob objavi razpisa:o Razpis,
  o Pravilnik,
  o Prijavnica (link na spletni strani organizatorja),
 • - 2. del po prejemu prijave: o Priporočila o tematiki,o Priporočila o postopku,
 • - 3. del vsaj 14 dni pred šolskim tekmovanjem:o Ocenjevalno shemo, o Zapisnik,
  o Tekmovalno polo,
 • - 4. del – vsaj 14 dni pred državnim tekmovanjem: o Zapisnik,o Tekmovalno polo.

  TEHNIČNA NAVODILA TEKMOVANJA
  16. člen

  (Vsebina in okvir tekmovanja)

  Tekmovanje vključuje:

 • - priprava novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja oz.razpisane tematike,
 • - prispevek lahko vsebuje najmanj 3.000 in največ 6.000 znakov (vključno spresledki),
 • - prispevek mora biti oddan (poslan po mailu) v word formatu, katerega velikost(vključno s fotografijami, ki pa niso obvezne) ne sme presegati 500 kb,
 • - datoteka se mora poimenovati z: imenom šole, šifro tekmovalca, razredom ki ga taobiskuje in naslovom prispevka (primer: OS C. Kosmaca, XY, 5a, Posadil sem

  drevo) podatki se vpisujejo brez šumnikov in so ločeni z vejicami,

 • - prispevek mora tekmovalec oddati v pisavi Comic Sans MS (uradna pisava DPZ),velikosti 12.

  17. člen
  (Prijava in pogoji tekmovanja)

  Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri šolskem mentorju.
  Prijave se sprejemajo v dveh kategorijah: od 6. do 9. razreda osnovne šole in srednja šola. Velja tudi za vse šole s Slovenskim učnim jezikom, tudi za šole iz drugih držav ali mednarodne šole (torej učenci od 11 do 14 let in dijaki od 14 do 18 let). Tekmovanje poteka v uradnih jezikih Republike Slovenije.

Na šolskem tekmovanju lahko sodelujejo vsi prijavljeni tekmovalci. Bronasto priznanje prejmejo vsi tekmovalci, ki na šolskem tekmovanju dosežejo 70 ali več točk. Na državno tekmovanje se uvrstijo le tekmovalci, ki na šolskem tekmovanju dosežejo 80 ali več točk.

Seznam tekmovalcev za državno tekmovanje pripravi Predsednik tekmovanja po prejemu vseh Zapisnikov Šolskih tekmovalnih komisij po zaključku ocenjevanja šolske komisije. Zapisniki o izvedbi šolskega tekmovanja morajo vsebovati vse zahtevane podatke (obrazec: Zapisnik tekmovanja).

Rezultate šolskega in državnega tekmovanja objavi Predsednik tekmovanja na spletni strani organizatorja oziroma portala mladih eko novinarjev najkasneje v desetih dneh od dne tekmovanja (velja za šolsko tekmovanje) oz. v dvajsetih dneh od dne tekmovanja (velja za državno tekmovanje).

18. člen (Pogoji za udeležbo)

Na tekmovanju lahko sodeluje šola, ki se je v razpisanem roku prijavila na tekmovanje preko obrazca »Prijava na tekmovanje za priznanje ZELENO PERO« na spletni strani organizatorja oz portalu mladih eko novinarjev do roka, ki ga navede organizator v razpisu.

Šola mora pred prijavo tekmovalce in starše seznaniti s potekom tekmovanja ter pridobiti soglasje staršev/skrbnikov za javno objavo rezultatov ter morebitnih fotografij tekmovalcev.

KOMISIJE TEKMOVANJA
(Tekmovalne komisije in imenovanja)

Sodelovanje s tekmovalnimi komisijami izvaja Predsednik tekmovanja. Ocenjevalno shemo za delo tekmovalnih komisij pripravi OO, člani tekmovalnih komisij pa lahko svetujejo pri pripravi ali spremembah ocenjevalne sheme (spremembe ne smejo pomembno vplivati na potek tekmovanja, zato se lahko te vnašajo zgolj pravočasno – očemer odloča Predsednik tekmovanja).

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:

 • - tekmovanje na šolski ravni vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole. Komisija je sestavljena iz do treh članov. Komisijo sestavljata predsednik (mentor tekmovanja) in dva člana. Vsaj en član v komisiji mora biti učitelj s področja jezikovnih ved (slavist, mentor novinarskega krožka, lahko tudi knjižničar ipd.) ali mentor krožka novinarstva / kreativnega pisanja, drugi pa učitelj naravoslovnih ved (biolog, mentor eko krožka ipd.).
 • - tekmovanje na državni ravni vodi državna tekmovalna komisija, ki jo imenuje Predsednik tekmovanja. Komisija je sestavljena iz vsaj 3 članov (lahko člani OO), od katerih mora biti vsaj eden strokovnjak s področja komuniciranja in vsaj eden s področja razpisane tematike.

19. člen

TEKMOVALNI PRISPEVKI

20. člen (Priprava navodil)

Navodila za tekmovanje iz pisanja novinarskega prispevka za obe stopnji tekmovanja pripravi Organizacijski odbor in jih objavi v razpisu.

21. člen (Ocenjevalna shema)

Za vse ocenjevalce izdela OO tudi natančna navodila o ocenjevalnih parametrih (ocenjevalna shema) in njihovi uporabi. Shemo pošlje PT šoli vsaj 14 dni pred izvedbo tekmovanja.
(Priporočilo: s postavkami ocenjevalne sheme naj mentor seznani tekmovalce, da jih bodo upoštevali in v prispevke lahko vnesli vse ravni ocenjevanja.)

22. člen (Opremljenost prispevkov)

Na obeh stopnjah tekmovanja tekmovalci izdelujejo naloge v pisni obliki – na računalniku v word dokumentu. Pisava prispevka je Comic Sans velikosti 12.

23. člen (Dovoljena gradiva)

Tekmovalci si lahko pred tekmovanjem pripravijo gradiva (npr. fotografije ali sheme) ali informacije (podatki) in si te prenesejo na tekmovalne računalnike. Vsebina teh gradiv ne sme presegati 1/3 celotnega prispevka. Gradiva mora pred kopiranjem na računalnike, pregledati mentor, ki za morebitno zlorabo nosi odgovornost (tekmovalca se lahko ob ugotovitvi zlorabe prepisa, izloči oziroma ne oceni).

Tekmovalci, ki so izvajali pogovor/intervju, si lahko na tekmovalni računalnik prenesejo magnetofonski posnetek pogovora. Avdio posnetek naj tekmovalcu služi kot pomoč pri dikciji določenih delov zapisa, ki so morda preveč strokovni ali nepoznani. Pri poslušanju naj si nadene slušalke, da s poslušanjem ne bo motil drugih tekmovalcev. Mentor naj pri takem tekmovalcu pazi, da ne prepisuje avdio zapisa pogovora (hitro tipkanje npr.).

TAJNOST IN ARHIV PODATKOV

24. člen (Tajnost podatkov)

Organizacijski odbor ter tekmovalne komisije so do zaključka obdelave (ocenjevanja) prispevkov odgovorne za tajnost podatkov in - do objave rezultatov - za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev. Pravilo velja za vsako stopnjo tekmovanja posebej, še predvsem za državno tekmovanje.

25. člen (Arhiviranje prispevkov)

Izdelke državnega tekmovanja hrani organizator, izdelke šolskega pa mentor tekmovanja na posamezni šoli najmanj eno leto. Tekmovalne prispevke lahko DPZ objavlja na portalu www.eko-generacija.org ali v tematskih »zelenih« medijih.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

26. člen
(Kraj in trajanje tekmovanja)

Tekmovanje poteka v prostorih šole, na šolskih računalnikih. Na šolski ravni traja 60 minut, na državni ravni pa 90 minut. Prijavljene šole tekmujejo na isti dan, ob isti uri.

27. člen (Zapisnik tekmovanja)

O poteku tekmovanja vodi nadzorna oseba (mentor oziroma člani tekmovalne komisije) zapisnik, ki je sestavni del dokumentacije o tekmovanju.
Končni zapisnik o izvedbi tekmovanja mora vsebovati vse elemente iz obrazca Zapisnik. Ta se po zaključku ocenjevanja šolskega dela tekmovanja (najkasneje v 7 dneh od dne tekmovanja), pošlje Predsedniku tekmovanja.

Po zaključku pisanja prispevkov državnega tekmovanja se postopek ponovi, čas ocenjevanja pa prilagodi številu prispevkov, ki so se uvrstila na državni del tekmovanja in časom, s katerim razpolagajo člani komisije, a najkasneje do roka, ki ga navede organizator v razpisu.

28. člen
(Nadzorne osebe)
Potek reševanja tekmovalnih nalog na šolskem tekmovanju nadzoruje ena nadzorna oseba

na 15 tekmovalcev. Nadzorna oseba mora imeti možnost zamenjave. Na državnem tekmovanju nadzorujeta tekmovalce dve nadzorni osebi na 15 tekmovalcev. Nadzorne osebe so lahko člani tekmovalne komisije.

Če udeleženec tekmovanja krši določila tega Pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev, prepisovanje ipd), ga lahko član pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v Zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

29. člen (Razporeditev v prostoru)

Vsak učenec mora imeti svojo mizo. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorne osebe morajo imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.

30. člen (Pripomočki)

Na tekmovanjih tekmovalci prispevek oblikujejo v word dokumentu s pomočjo šolskega računalnika. Pri tem si lahko pred začetkom pisanja na računalnik skopirajo/prenesejo nekaj informacij ali fotografij, a to ne sme predstavljati več kot 1/3 celotnega

page9image10846208

prispevka posameznega tekmovalca. Informacije, ki jih tekmovalec prenese, pred začetkom prenosa na tekmovalni računalnik, pregleda mentor tekmovanja.
Tekmovalec, ki je opravil intervju, lahko s se
boj prinese avdio posnetek, a ne za čisti prepis pogovora – temveč za pomoč pri zapisu bolj strokovnih ali pomembnih delov pogovora. Pri poslušanju ne sme motiti drugih tekmovalcev (zato si priskrbi slušalke), zapis pa naj pred začetkom posluša mentor tekmovanja. Med pisanjem tega prispevka,naj mentor tekmovanja oz. nadzorni član komisije poskrbi, da tekmovalec ne bo pogovora prepisoval.

O vprašanjih o uporabi drugih pripomočkov, odloča Predsednik tekmovanja. Če odločitve ne more sprejeti sam, se sestane organizacijski odbor tekmovanja in odloči. O odločitvi obvesti mentorje vsaj 14 dni pred izvedbo tekmovanja.

Pri izvedbi tekmovanj morajo mentorji upoštevati veljavne ukrepe glede varovanja zdravja vseh udeleženih.

ŠOLSKO TEKMOVANJE

31. člen
(Kraj in č
as tekmovanja)

Izvedbo šolskega tekmovanja organizira Šolska tekmovalna komisija.

Šolsko tekmovanje poteka v prostorih, ki jih izbere šolska tekmovalna komisija. Šola poskrbi za ustrezno predpripravo prostora, v katerem bo potekalo tekmovanje in računalnike, na katerih bodo tekmovalci pisali prispevke.

Tekmovanje poteka na vseh šolah isti dan ob isti uri.

32. člen (Šifriranje prispevkov)

Na šolskem tekmovanju je obvezno šifriranje prispevkov. Šifre podeli ravnatelj šole in jih hrani do konca ocenjevanja na šolski ravni. Predaja šifer mora potekati neposredno med ravnateljem in tekmovalcem.
Šele po zaključku ocenjevanja prispevkov, ravnatelj preda seznam imen tekmovalcev in pripadajočih šifer mentorju tekmovanja – in ne prej!

Na državnem tekmovanju si šifre izberejo tekmovalci sami, te pa hrani mentor do zaključka ocenjevanja nalog s strani DTK.

Ob oddaji Zapisnika mora mentor vanj vpisati zgolj šifre tekmovalcev, oceno in razred, po zaključku ocenjevanja pa dopiše tudi imena tekmovalcev. To pomeni, da Zapisnik pošilja organizatorju dvakrat: prvič takoj po tekmovanju, drugič po zaključku ocenjevanja oz. najkasneje teden dni po tekmovanju.

33. člen (Vrednotenje prispevkov)

Prispevke lahko vrednotijo vsi člani Šolske tekmovalne komisije in izračunajo povprečje števila točk (seštevek vseh točk deljeno s številom ocenjevalcev). Ocene morajo v Zapisniku poslati Predsedniku tekmovanja najkasneje 7 dni po zaključku tekmovanja.

Prispevke, ki so dosegli 80 in več točk, pošlje mentor PT, skupaj z Zapisniki. Te prispevke lahko PT objavi, obenem pa jih pošlje članom DTK, ki jih lahko uporabijo za primerjavo s prispevki, ki jih bodo tekmovalci pisali na državnem tekmovanju (saj gre za iste tekmovalce oz. tiste, ki so se uvrstili na državno tekmovanje).

DRŽAVNO TEKMOVANJE

34. člen
(Pogoji za uvrstitev na državno tekmovanje)

Predsednik tekmovanja na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja oblikuje seznam tekmovalcev, ki se lahko udeležijo državnega tekmovanja. Pri tem se upošteva:

 • 80 % doseženih točk ali več na šolskem tekmovanju*,
 • število udeležencev državnega tekmovanja ne presega 15 % števila vseh, ki so seudeležili šolskega tekmovanja, oziroma ne presega števila 150.*
  *V primeru, da bo število preseženo, bo OO pri izločanju tekmova
  lcev uporabil

  sistem izločanja po številu točk (od največ zbranih točk do najmanj, to je 80 zbranih točk), oziroma bo pri tem stremel po omogočanju nadaljevanja tekmovanja tekmovalcem vseh šol, katerih tekmovalci so prejeli vsaj 80 zahtevanih točk.

  *Če tekmovalec zbere decimalno število točk, se ta zaokroži navzgor.
  Seznam se objavi na spletni strani www.planet-zemlja.org oz. www.eko-generacija.org .

  35. člen
  (Priprave na državno tekmovanje)

  Po zaključku šolskega tekmovanja naj se tekmovalci, uvrščeni na državno tekmovanje, posvetujejo s člani ŠTK o tem, kako izboljšati svoje prispevke. Pri tem se lahko mentor tekmovanja posvetuje s PT, lahko pa tudi povabi člane OO, da izvedejo posvet na šoli, s ciljem podajanja nasvetov, usmeritev in strokovne pomoči tekmovalcem (v tem primeru šola krije potne stroške članom OO in manipulativne stroške organizatorju, o čemer se predhodno posvetujejo in dogovorijo).

  36. člen
  (Kraj in čas tekmovanja)

  Tekmovanje organizira in izpelje Šolska tekmovalna komisija. Tekmovanje poteka v prostorih, ki jih izbere Šolska tekmovalna komisija. Šola poskrbi za ustrezno pripravo prostora, v katerem bo potekalo tekmovanje. Tekmovanje poteka v vseh šolah istočasno. Čas (dan in uro) poteka tekmovanja določi OO, ki ga z razpisom oziroma vsaj 14 dni pred začetkom državnega tekmovanja (lahko pa že v razpisu) objavi na spletni straniwww.planet-zemlja.org. oziroma o tem obvesti sodelujoče zavode, katerih tekmovalci so se uvrstili na državno tekmovanje.

  37. člen

page11image10200832 page11image10201040 page11image10201248

(Šifriranje nalog)

Na državnem tekmovanju je šifriranje nalog obvezno. Šifre si določijo tekmovalci sami. Po tekmovanju pošlje mentor Predsedniku tekmovanja Zapisnik, v katerega vnese zgolj šifre, po zaključku ocenjevanja članov DTK pa tudi imena tekmovalcev.

38. člen (Vrednotenje nalog)

Naloge ovrednoti Državna tekmovalna komisija v 20 dneh po koncu tekmovanja oziroma najkasneje do roka, ki ga navede organizator v razpisu. Vodi jo predsednik tekmovanja. O rezultatih, ki jih objavi na spletni strani, o teh pa obvesti tudi medije, seznani mentorje.

PRAVICE MENTORJEV

40. člen (Usposabljanje ocenjevalcev)

Organizator mora pred začetkom tekmovanja, mentorju poslati točna navodila in sistem ocenjevanja nalog. Na pobudo mentorjev vsaj tretjine vseh prijavljenih šol, je Predsednik tekmovanja dolžan sklicati sestanek OO in organizirati dodatno usposabljanje ocenjevalcev na sedežu organizatorja. Vsaka na usposabljanje prijavljena šola (in ne posameznik iz te šole – teh je lahko več) poravna stroške izvedbe v višini 50€ + ddv, s čimer organizator krije lastne in stroške predavateljev. O številu vseh prijavljenih šol organizator obvesti javnost, podatek pa objavi tudi na svojih spletnih straneh. Na usposabljanje mora biti prijavljenih najmanj 10 zavodov.

KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 41. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Tekmovalne komisije morajo pri podeljevanju priznanj ZELENO PERO upoštevati naslednje kriterije:

1. Bronasto priznanje ZELENO PERO dobijo tekmovalci, ki so sodelovali na šolskem tekmovanju in so dosegli najmanj 70 % možnih točk.

2. Srebrno priznanje ZELENO PERO lahko prejmejo tekmovalci, ki na državnem tekmovanju dosežejo najmanj 70 % točk.

3. Pri podeljevanju zlatih priznanj ZELENO PERO se upošteva 25. Člen Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (UL RS, št. 31/2008):

- Kadar je število tekmovalcev na šolski stopnji tekmovanja 500 ali več, se lahko podeli na državni stopnji tekmovanja najmanj 20 in največ 65 zlatih priznanj.
Pri 500 tekmovalcih se podeli 20 zlatih priznanj, pri 5000 ali več tekmovalcih se podeli največ 65 zlatih priznanj, m
ed 500 in 5000 se podeli na vsakih 100 tekmovalcev eno zlato priznanje.

- Kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji državnega tekmovanja iz znanja manj

kot 500 se lahko podeli na državni stopnji tekmovanja najmanj 2 in največ 19 zlatih priznanj.
Pri 50 tekmovalcih se podelita 2 zlati priznanji, od 475 do 499 tekmovalcev se podeli
največ 19 zlatih priznanj, med 50 in 475 se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato priznanje.

Organizacijski odbor si pridržuje pravico do spremembe kriterijev glede na dosežene rezultate.

42. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Dosežki s šolskega in državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje 10 (šolsko) oz 20 (državno) dni po zaključenem tekmovanju. Iz objave dosežkov mora biti razvidno, koliko točk je osvojil posamezni tekmovalec, ki je prejel bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

Dosežke tekmovalcev objavi Šolska tekmovalna komisija na način, ki ga sama oceni kot najprimernejšega, ter Predsednik tekmovanja na spletnih straneh www.planet-zemlja.org oz. www.eko-generacija.org.

Dosežki tekmovanja morajo biti objavljeni javno. Organizator si pridržuje pravico, da javno objavi le dosežke tekmovalcev, ki so prejeli bronasta, srebrna in zlata priznanja.

Objava dosežkov državnega tekmovanja mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca(-ke), naziv šole in kraj, število doseženih točk, doseženo priznanje ter morebitne nagrade.

PRIZNANJA

43. člen (Oblikovanje in tisk priznanj)

Oblikovano predlogo za tisk priznanj (kreativo) za priznanja in tisk, zagotovi organizator tekmovanja - društvo Planet Zemlja, ki jih tudi podeli.

44. člen (Oprema priznanj)

Vsa podeljena priznanja ZELENO PERO morajo biti podpisana in žigosana, in sicer:

 • bronasta z žigom šole in s podpisom ravnatelja in predsednika šolske tekmovalne komisije (mentor) ter z žigom društva Planet Zemlja in s podpisom predsednikadruštva. Za opremo priznanj s strani šole, poskrbi mentor po podelitvi priznanj;
 • srebrna in zlata priznanja z žigom društva Planet Zemlja in podpisom predsednikadruštva.

  45. člen (Podelitev bronastih priznanj)

  Bronasta priznanja se podelijo na zaključni podelitvi.

page13image10398896 page13image10399104

46. člen
(Podelitev srebrnih in zlatih priznanj in nagrad)

Organizator poskrbi za slovesno podelitev srebrnih in zlatih priznanj. Najboljši tekmovalci dobijo tudi tekmovanju primerne nagrade, če jih organizator uspe pridobiti.* *V primeru izrednih razmer lahko organizator sprejme odločitev, da podelitve ne bo izpeljal, sodelujočim pa pošlje ustrezna potrdila in priznanja.

47. člen (Evidenca o priznanjih)

Evidenco o izdanih priznanjih in dokumentacijo tekmovanja hrani Predsednik tekmovanja v arhivu DPZ vsaj leto dni. V primeru odsotnosti Predsednika tekmovanja ima dostop do arhiva in nosi skrb zanj od Predsednika tekmovanja pooblaščena oseba.

MOŽNOST UGOVORA

48. člen
(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec meni, da bi moral na državnem tekmovanju doseči boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor se naslovi na Predsednika tekmovanja.

Po vložitvi ugovora ima tekmovalec pravico, da skupaj z mentorjem pregleda svojo tekmovalno nalogo oziroma ocenjevalni list in sicer na sedežu organizatorja ali po dogovoru tudi drugje.

Po prejemu ugovora, Državna tekmovalna komisija nalogo ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Ta odločitev je dokončna in zoper njo ni možno vložiti ponovnega ugovora.

Dokončno odločitev z obrazložitvijo, prenese mentorju Predsednik tekmovanja.

49. člen
(Ugovor na izvedbo tekmovanja)

Če mentor meni, da je prišlo med izvedbo tekmovanja do napak, lahko v roku 3 dni od zaključka tekmovanja vloži pisni ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor se naslovi na Predsednika tekmovanja.
Po
prejemu ugovora organizacijski odbor odloči o ugovoru. Ta odločitev je dokončna in zoper njo ni možno vložiti ponovnega ugovora.

Dokončno odločitev z obrazložitvijo, prenese mentorju Predsednik tekmovanja.

FINANCIRANJE TEKMOVANJA

50. člen
(Financiranje šolskega in državnega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo šolskih in državnih tekmovanj zagotovi organizator. Viri sredstev so:

 • · sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja,
 • · nagrade,
 • · prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • ·  sredstva, pridobljena s strani države,
 • · drugi viri.V kolikor organizator sredstev ne uspe pridobiti, vloži v izvedbo tekmovanja svoj prosti čas. V kolikor si pri tem ustvarja stroške, ki jih ne zmore, se lahko odloči, da z izvedbo tekmovanja preneha. To lahko stori šele po zaključku že začetega tekmovanja.

Tekmovanje je brezplačno.

51. člen (Prijavnina na tekmovanje)

52. člen (Finančni načrt)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva namenjena za:

 • - pripravo in objava razpisa,
 • - pisarniški stroški in material,
 • - delo organov tekmovanja,
 • - materialne stroške članov organov tekmovanja (strokovna literatura ipd.),
 • - pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • - izdelava priznanj in potrdil,
 • - nagrade za tekmovalce,
 • - priprava in obdelava tekmovalnih obrazcev,
 • - stroške promocije,
 • - izvedbo zaključne prireditve s podelitvijo priznanj,
 • - najem prostora za zaključno prireditev,
 • - potne stroške članov tekmovalnih organov.Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega načrta.

  53. člen (Plačilo za delo)

  Sodelovanje pri pripravi in izvedbi tekmovanja ZELENO PERO je prostovoljno in brezplačno.

  Glede na svoja razpoložljiva finančna sredstva lahko šole ali organizator določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.
  Odločitev o finančnem nagrajevanju sprejme organizator po zaključku tekmovanja in pregledu finančnega stanja. O tem obvesti PT, ta pa vse, ki bodo deležni nagrajevanja. Organizator mora pri tem stremeti po nagrajevanju vseh aktivno udeleženih članov organov tekmovanja.

  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
  54. člen

  (Reševanje kršitev Pravilnika tekmovanja)

Tekmovalne komisije in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega Pravilnika in navodila Predsednika tekmovalne komisije.
Vse kršitve ali spore v zvezi s tekmovanjem rešuje Predsednik tekmovanja oziroma – če ta ne more sam razsoditi – skliče Organizacijski odbor, ki sprejme dokončno odločitev.

55. člen
(Sprejem pravilnika)
Pravilnik o tekmovanju sprejme upravni odbor organizatorja. Enako velja tudi za sprejem

sprememb in dopolnitev tega pravilnika, ki jih odboru prenese PT.

Ta pravilnik je bil korigiran na seji upravnega odbora društva Planet Zemlja, dne 28.6.2022.

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednik DPZ in se objavi na spletni strani društva.

Ker nam ni vseeno!

Društvo Planet Zemlja ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o varstvu okolja. Donirajte do 1 odstotek dohodnine društvu Planet Zemlja in podprite delovanje njegovih prostovoljcev.

Več o tem:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category= namenitev_dela_dohodnine_fo

page16image10334192 page16image10334608

Comments are closed.