Slovenski politiki in visoki uradniki so naklonjeni okolju prijaznejšim motornim vozilom

Velik razkorak med deklarativno ozaveščenostjo in poznavanjem podatkov o motornih vozilih, ki jih uporabljajo službeno ali zasebno

V društvu Planet Zemlja smo 17. septembra 2007 poslali približno 800 anketnih vprašalnikov slovenskim politikom ter visokim uradnikom na državni in lokalni ravni na elektronske naslove dosegljive na uradnih državnih ter lokalnih spletnih straneh. 69 elektronskih sporočil smo dobili vrnjenih s sporočilom, da je naslovnik neznan, ali dostava ni bila mogoča. Do 28. septembra 2007, smo dobili 59 odgovorov, kar ob prislovično slabi korespondenčni kulturi v Sloveniji in ujmah, ki so se dogajale v tem času, ocenjujemo kot pričakovan, soliden odziv. Kar 81,4 odstotke anketirancev je za odgovor izbralo elektronsko pošto, 18,6 odstotka pa je poslalo odgovore v poštnih kuvertah, kar razumemo kot precejšen izraz zaupanja društvu Planet Zemlja, ki je anketirancem zagotovilo anonimnost.

Glede na funkcijo, ki jo opravljajo, so anketiranci navedli:
– 4 predsedniški kandidati ali kandidatke
– 2 ministra ali ministrici
– 10 poslancev in poslank DZ
– 2 poslanca ali poslanki Evropskega parlamenta
– 5 državnih svetnikov ali svetnic
– 7 županov ali županj
– 6 podžupanov, ali vodij občinskih uprav
– 1 državni sekretar ali državna sekretarka
– 11 direktorjev ali direktoric direktorata, vodij urada ali službe
– 3 direktorji ali direktorice javnih skladov, agencij, zavodov ali drugih ustanov
– 8 anketirancev ni želelo navesti svoje funkcije

Med anketiranci ni bilo nobenega, ki bi navedel, da opravlja funkcijo Predsednika Republike, Vlade, Državnega zbora, ali Državnega sveta. Največji delež odgovorov, glede na njihovo skupno število so poslali kandidati ali kandidatke za Predsednika/co Republike, kar je v času volilne kampanje popolnoma razumljivo.

Na vprašanje katere vrste prometnega sredstva najpogosteje uporabljajo za prevoz na delovno mesto, so anketiranci odgovarjali:

? na delovno mesto odhajam peš ali s kolesom 27,6%
? motorno kolo, ali kolo s pomožnim motorjem 0%
? javni prevoz 5,2%
? službeni avtomobil 17,2%
? zasebni avtomobil 48,3%
? en anketiranec je v odgovoru navedel, da se na delovno mesto prevaža z zakoncem.

Na prošnjo, da navedejo nekaj osnovnih tehničnih podatkov o službenem vozilu, ki ga uporabljajo, nam je podatke posredovalo 48,1% anketirancev. 51,9% jih je navedlo, da službenega vozila ne uporablja. Ta del ankete je pokazal precejšnje nepoznavanje osnovnih tehničnih podatkov o vozilih, ki jih uporabljajo, saj 15,4% anketirancev ni navedlo vrste goriva, ki ga uporablja motorno vozilo. Le 15,4% anketirancev je poznalo ali poiskalo podatke o emisijah CO2 njihovih službenih vozil in zgolj 38,5% jih je navedlo podatek o porabi goriva.

Anketirance smo prosili tudi za podatke o zasebnem vozilu, ki ga uporabljajo. Podatke nam je posredovalo 79,6% anketirancev, 18,5% pa jih je navedlo, da zasebnega vozila ne uporablja. Med osnovnimi tehničnimi podatki o zasebnem vozilu, jih je le 18,3% poznalo ali poiskalo podatke o emisijah CO2, zgolj 37,2% jih je navedlo podatek o povprečni porabi goriva njihovega zasebnega vozila. 69,8% jih je navedlo podatek o moči motorja. 9,3% anketirancev ni navedlo vrste goriva, ki ga uporablja njihovo motorno vozilo. Točnosti navedenih podatkov nismo preverjali, je bilo pa na prvi pogled opaziti, da nekateri anketiranci zamenjujejo tudi enoti kilovat in konjska moč, pri podatkih o moči motorja.

Na naše naslednje vprašanje, ali anketiranci menijo, da službeno ali zasebno uporabljajo energetsko učinkovito in okolju prijazno motorno vozilo, so odgovarjali:

? da, v obeh primerih 25,0%
? da, vendar le službeno 3,8%
? da, vendar le zasebno 26,9%
? ne, ker v času nakupa ni bilo prave ponudbe 19,2%
? ne 11,5%

13,6% anketirancev je navedlo druge razloge, da ne vozijo energetsko učinkovitega in okolju prijaznega vozila, med katerimi so zanimivejši: da nobeno motorno vozilo ne more biti energetsko učinkovito, anketiranec premalo pozna področje ali svoje vozilo, da vprašanje ni ustrezno, da vozilo ni prilagojeno na plin, da anketiranec ni imel vpliva na nakup službenega vozila ter, da je vozilo okolju prijazno le v okviru možnosti v času nakupa.

Sklop navedenih vprašanj nam kaže dokaj zaskrbljujočo sliko, saj anketiranci, ki vendarle sodijo med slovenske mnenjske vodje, zelo slabo poznajo osnovne tehnične podatke svojih motornih vozil. Manj kot 40 odstotkov vseh je namreč navedlo podatek o porabi goriva njihovih zasebnih ali službenih motornih vozil. Seveda je odstotek tistih, ki so poznali, ali pa za to anketo poiskali podatek o emisijah CO2, še toliko manjši. Hkrati jih skupno 55,7 odstotka meni, da službeno, zasebno, ali v obeh primerih, vozijo okolju prijazno vozilo, pa čeprav glede na njihove odgovore na dve prejšnji vprašanji, ni moč razbrati, na podlagi katerih informacij in podatkov so si ustvarili takšno mnenje.

V drugem delu raziskave, smo poskušali ugotoviti predvsem naklonjenost slovenskih politikov in visokih uradnikov glede nakupov motornih vozil, ki bi med primerljivimi manj obremenjevala okolje.

Na vprašanje ali so pri nakupu naslednjega službenega ali zasebnega vozila, pripravljeni nameniti večjo pozornost energetsko učinkovitejšim in okolju prijaznejšim vozilom, so anketiranci odgovarjali:

? da, v vsakem primeru 46,4%
? da, v primeru, če bo kakovostno in cenovno primerljivo 50,0%
? ne bom kupoval, niti sodeloval pri odločitvah za nakup 1,8%
? ne (prednost dajem manjšim vozilom) 1,8%

Na vprašanje o ozaveščenosti pri nakupu naslednjega motornega vozila nismo dobili nobenega negativnega odgovora, saj je tudi anketiranec, ki je zapisal svoj razlog za negativni odgovor navedel, da so po njegovem mnenju t.i. okolju prijazna vozila predraga. Vsekakor pa se iz odgovorov da razbrati jasno sporočilo, da so slovenski politiki in visoki uradniki v prihodnje pripravljeni več pozornosti namenjati nakupu okolju prijaznejših vozil, še posebej če bodo cenovno in kakovostno primerljiva z drugimi.

Na vprašanje, ali bi podprli omejitev porabe goriva in izpustov toplogrednih plinov za službena vozila, ki jih preko javnih razpisov kupujejo vsi, za katere veljajo določila iz Zakona o javnih naročilih, so anketiranci odgovarjali:

? da, v vsakem primeru 52,7%
? da, če bi se enakovredno upoštevali še drugi kriteriji 41,9%
? ne 3,6%
? ne želim odgovoriti na vprašanje 1,8%

Na podlagi teh odgovorov lahko sklepamo, da je izjemno velika večina slovenskih politikov in visokih uradnikov naklonjenih ideji, da bi država sprejela pravila, ki bi dodatno omejevala izpuste toplogrednih plinov in porabo vozil, ki jih kupujejo zavezanci Zakona o javnih naročilih.

Društvo Planet Zemlja bo na podlagi teh odgovorov Državnemu Zboru Republike Slovenije v prihodnjih mesecih tudi uradno predlagalo, da sprejme primerne zakonske spremembe.

Kot zadnje vprašanje, smo anketirance prosili, da na povedo svoje mnenje, o akciji Zgledi vlečejo. Anketiranci so v odgovorih navedli:

? potrebna in koristna 73,6%
? zanimiva, a brez neposredne koristi 17,0%
? nimam ali ne želim posredovati mnenja 7,5%
? drugo – akcije ne poznam dovolj 1,9%

Anketiranci akcije Zgledi vlečejo in ankete niso sprejemali kot nepotreben pritisk ali obremenitev funkcionarjev, ali menili, da je nekoristna ali nesmiselna.