Slovenci nakupujemo trajnostno

Včeraj objavljena javnomnenjska raziskava Eurobarometer o odnosu Evropejcev do trajnostne porabe in proizvodnje je pokazala, da je velika večina Evropejcev (83 %) pri nakupih pozorna na vpliv izdelkov na okolje.

Vpliv na okolje najbolj upoštevajo Grki (92 %) in tudi Slovenci (89 %), najmanj pa Čehi (62 %). Skoraj polovica Evropejcev zaupa trditvam proizvajalcev o okoljski učinkovitosti njihovih izdelkov, enak delež vprašanih pa je tudi mnenja, da bi bila kombinacija višjih davkov na okolju škodljive izdelke in nižjih davkov na okolju prijazne izdelke najboljši način za spodbujanje slednjih. Vprašani so močno podprli zamisel, da bi trgovci na drobno imeli večjo vlogo pri spodbujanju okolju prijaznih izdelkov, med drugim z ureditvijo posebnega zelenega kotička v trgovinah, rezerviranega za ekološke izdelke, čemur so najbolj naklonjeni v Avstriji (35 %), Sloveniji (34 %) in na Cipru (33 %). Skoraj tri četrtine vprašanih državljanov EU tudi meni, da bi moralo biti označevanje ogljikovih emisij izdelka v prihodnosti obvezno. V raziskavi, ki je bila izvedena aprila letos, je sodelovalo čez 26.000 naključno izbranih državljanov, starih 15 let in več, iz 27 držav članic EU in Hrvaške.


Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1201&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en


Raziskava pa je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_256_en.pdf