Evropska komisija z okolju prijaznim sistemom EMAS

Evropska komisija se je na podlagi uspešnega pilotnega projekta, ki se je začel leta 2001, odločila, da svoj sistem ravnanja z okoljem razširiti na vse svoje dejavnosti in stavbe v Bruslju in Luxembourgu. S shemo potrjevanja, ki temelji na Uredbi EMAS (sistem za okoljsko ravnanje in presojo), Komisija izvaja sistem, v katerem so opredeljeni in ovrednoteni okoljski vidiki njenih dejavnosti. To prinaša nenehne izboljšave na področjih, kot so večja energetska učinkovitost, optimalna raba naravnih virov in zmanjšanje emisij CO2. V pilotni fazi sistema EMAS se je v obdobju 2002–2008 v stavbah Komisije v Bruslju poraba električne energije in vode zmanjšala za 14 % oziroma 23 % na m?, emisije CO2 pa za več kot 7 % na m?. Zmanjšali sta se tudi poraba papirja (poraba offset papirja za 48 % in pisarniškega papirja za 41 % od leta 2003) in količina odpadkov (za 11 %, in sicer s 331 kg/osebo/leto na 294 kg/osebo/leto, od tega pa se približno 54 % reciklira).

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1349&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm