EU zavzela stališče – do 2020 emisije toplogrednih plinov zmanjšati tudi do 40%

Evropska komisija je pred zadnjim pripravljalnim sestankom na decembrsko konferenco ZN o podnebnih spremembah, ki bo od 2. do 6. novembra 2009 v Barceloni, objavila stališča EU glede novega podnebnega sporazuma in pregled trenutnega stanja. EU si prizadeva za ambiciozen in celovit sporazum, ki bo preprečil, da bi svetovno segrevanje doseglo nevarne ravni, ki so jih opredelili znanstveniki, tj. več kot 2 °C nad temperaturo iz predindustrijskega obdobja. Za doseganje tega cilja bodo morale industrializirane države do leta 2020 svoje emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 25–40 % pod ravni iz leta 1990, države v razvoju pa v istem obdobju hitro rast emisij omejiti na približno 15–30 % pod svoje dosedanje običajne vrednosti. EU se je brezpogojno zavezala, da do leta 2020 zmanjša svoje emisije za najmanj 20 % glede na vrednosti iz leta 1990, da pa bi to dosegla, je sprejela t. i. podnebni in energetski paket. Cilji glede emisij, ki so jih zaenkrat predlagale industrializirane države, omogočajo zmanjšanje emisij do leta 2020 le za 9–16,5 % pod ravni iz leta 1990, velika gospodarstva v vzponu pa niso ponudila veliko glede konkretnih ukrepov za nadzor nad emisijami. Evropska komisija je 10. septembra 2009 predstavila načrt za povečanje mednarodnega financiranja za pomoč državam v razvoju v boju proti podnebnim spremembam, o katerem bodo voditelji držav članic odločali na oktobrskem zasedanju Evropskega sveta.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/445&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm