Podnebne spremembe – izziv razvoju tehnologij

Evropska komisija je javne oblasti, podjetja in raziskovalce pozvala, naj združijo prizadevanja pri razvoju potrebnih tehnologij za spopadanje z izzivi, kot so podnebne spremembe, varnost energetske oskrbe in konkurenčnost evropskega gospodarstva do leta 2020. V svojem predlogu z naslovom “Vlaganja v razvoj nizkoogljične energetske tehnologije”.

Komisija ocenjuje, da bo v prihodnjem desetletju v raziskave na področju energetske tehnologije treba vložiti dodatnih 50 milijard evrov. To pomeni skoraj potrojitev naložb v EU na letni ravni iz 3 na 8 milijard. Gre za korak naprej pri izvajanju Strateškega energetskega tehnološkega načrta (SET načrt), ki predstavlja tehnološki steber politike Evropske unije na področju energetike in boja proti podnebnim spremembam. Predlog sicer predvideva različne vire financiranja iz javnega in zasebnega sektorja na nacionalni in evropski ravni.

Prav tako je Evropska komisija predstavila spletni informacijski sistem SETIS, ki med drugim vsebuje zadnje rezultate raziskav ter podatke o sredstvih za vlaganja v raziskave in razvoj na področju nizkoogljičnih tehnologij.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1431&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1430&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletnih straneh:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/437&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/436&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Načrt SET:
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm
Informacijski sistem za načrt SET (SETIS):
http://setis.ec.europa.eu