Trajnostna mobilnost v mestih

Evropska komisija je sprejela akcijski načrt o mobilnosti v mestih, v katerem predlaga dvajset konkretnih ukrepov za pomoč lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom pri uresničevanju ciljev na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Predlagani ukrepi bodo omogočali enostavnejši, bolje organiziran in okolju prijaznejši mestni promet. Med drugim se nanašajo na izboljšanje pravic potnikov v mestnem prometu, podporo raziskavam na področju vozil z manjšimi emisijami, na izboljšanje potovalnih informacij in nadaljnjo podporo Komisije kampanjam za ozaveščanje javnosti, kot je na primer Evropski teden mobilnosti. Pri slednjem je letos v slovenski prestolnici sodelovalo tudi društvo Planet Zemlja (več na: https://www.planet-zemlja.org/2009/09/bil-je-tretji-rock-za-prihodnje-generacije/).

Komisija bo tudi olajšala izmenjavo informacij in pripravila seznam najboljših praks na področju mobilnosti v mestih. Zastoji v mestih, prometne nesreče, onesnaževanje zraka in poraba energije negativno vplivajo na evropsko gospodarstvo in dobro počutje vseh evropskih državljanov. Več kot 70 % prebivalcev Unije živi v mestnem okolju in približno 85 % BDP EU je ustvarjenega prav v mestih. Mestni promet ustvarja okoli 40 % emisij CO2 in 70 % emisij drugih onesnaževal, ki nastajajo zaradi cestnega prometa. Poleg tega se vsaka tretja prometna nesreča s smrtnim izidom zgodi na območju mest.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1379&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm