Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji

S Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji so sporočili, da je Evropska komisija danes, 3. novembra, začela postopke proti šestim državam članicam zaradi kršenja evropske zakonodaje.

Članice, med katerimi je tudi Slovenija, toži na Sodišču Evropskih skupnosti, ker niso izdale novih ali obnovljenih dovoljenj za več kot 1500 industrijskih obratov, ki delujejo v teh državah. S tem je bila kršena direktiva EU o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja z industrijskimi emisijami v zrak, vodo in tla. Prav tako je Evropska komisija Sloveniji, Estoniji in Švedski – poslala končni opomin (t. i. „obrazloženo mnenje“), ker so s preseženimi mejnimi vrednostmi za nevarne trdne drobne delce v zraku prekršile standarde EU za kakovost zraka. V obrazloženem mnenju komisija članice poziva, da nemudoma ukrepajo.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1649&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1650&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Celovit pregled postopkov, ki jih Evropska komisija danes začela oziroma nadaljevala proti posameznim državam članicam zaradi kršenja evropske zakonodaje, je dostopen na:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm