Parlamentarni odbor začel široko razpravo o problematiki odpadne embalaže

Včeraj je potekala nujna seja Odbora DZ za okolje in prostor, ki je bila sklicana na pobudo poslanskih skupin Socialnih demokratov in Zares. V imenu sklicateljev sta v uvodu dr. Luka Jurij in Lojze Poročnik predstavila izhodišča za razpravo, v katerih sta poudarila, da politika Republike Slovenije povezana z odpadno embalažo ni dovolj učinkovita. Po mnenju uvodničarjev mora država temeljito prevetriti sedaj veljavni sistem in sprejeti take popravke, ki bodo stimulirali uporabo povratne embalaže, pa tudi zmanjšali vsakoletne količine embalaže na slovenskem trgu. Državni sekretar ministrstva za okolje in prostor je prisotne seznanil s stališčem ministrstva , da je slovenska veljavna zakonodaja usklajena z direktivami Evropske Unije, je pa razpravo pozdravil in se strinjal, da je potrebo analizirati tudi praktični učinek posameznih določil.

V nadaljevanju so stališča do problematike predstavili tudi predstavniki interesnih združenj in podjetij, ki delujejo v sistemu ravnanja z odpadno embalažo. Razpravljalci so večinoma ugotavljali, da je potrebno razpravo iz segmenta embalaže razširiti na celotno problematiko ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji. Skoraj enoglasna ugotovitev je bila, da je ob sistemskih ukrepih države potrebno bistveno več narediti tudi na ozaveščanju javnosti. Razliko med teorijo in prakso povezano z odpadno embalažo in drugimi odpadki so ilustrirali tudi člani Društva Planet Zemlja. Čeprav je slovenska zakonodaja uklajena z direktivami Evropske Unije, se v praksi dogaja, da država ne stimulira uporabe povratne embalaže, hkrati pa vse več odpadne embalaže konča na deponijah. Društvo je pozvalo poslanke in poslance, da tej temi posvetijo več pozornosti in poskušajo razpravljati in iskati najboljše rešitve na podlagi strokovnih argumentov. Strinjali so se tudi z razpravljalci, ki so poudarjali, da je na področju ozaveščanja kupcev v Sloveniji storjenega bistveno premalo.

Poslanci DZ člani odbora so se strinjali z razširitvijo razprave na celotno področje upravljanja z odpadki, ministrstvo za okolje in prostor so pozvali, da pripravi poročilo o uresničevanju sklepov parlamentarnega odbora iz leta 2008 ter sprejeli sklep, da razpravo prekinejo in z dodatnimi strokovnimi gradivi in poročili ministrstva nadaljuje najverjetneje v začetku jeseni.