Strateška presoja vplivov na okolje

V nedeljo je začel veljati Protokol o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o čezmejnih vplivih na okolje ESPOO. ESPOO konvencija iz leta 1991 je mednarodna pogodba o ocenjevanju in presoji vplivov na okolje preko državne meje. Konvencija poudarja pomen obveščenosti prizadete države o morebitnih dejavnostih, ki lahko povzročijo znatne škodljive vplive.

Omenjeni protokol pa ima še dodatne določbe za vključevanje okoljskih vidikov v plane, programe in politike. S tem se želi doseči še višja raven varstva okolja, pri čemer je izreden pomen dan zagotavljanju temeljitega upoštevanja okoljskih ugotovitev pri oblikovanju načrtov. Strateška presoja se tako izvede za vsak načrt ali program, za katerega obstaja verjetnost, da bo imel pomembne posledice na okolje.

V protokolu je posebej poudarjena tudi skrb za zdravje prebivalcev ter vključevanje organizacij, ki so pristojne za zdravje. Tako se za načrte in programe, ki so predmet strateške presoje, pripravi okoljsko poročilo, v katerem so ocenjene možne znatne okoljske in zdravstvene posledice izvajanja določenega načrta oziroma programa.

V Sloveniji sta prva državna prostorska načrta, ki sta predmet tega protokola, načrt za Luko Koper, kjer je država izvora Slovenija in vplivana država Italija ter prostorski načrt hidroelektrarne na Savi, kjer je ravno tako država izvora Slovenija in vplivana država Hrvaška.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor