Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Šolsko leto 2017/18

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA-VRTEC 2018

 

Spoštovani,

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 650 zavodov, zabeležili pa smo prek 65.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije in tudi iz Italije, saj smo projekt ponudili v izvajanje tudi zavodom iz sosednjih držav.

 

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

 

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce, Gradbenega Instituta ZRMK, svetovnega gibanja Food Revolution, Košarkarske Zveze Slovenije, Izobraževanje Tamara Urbančič, Čebelarstvo Maja in Iztok Šlebir, bodo letos z nami sodelovali tudi Mednarodni center za ekoremediacije, Vodna agencija in socialno podjetje – družba za odgovorno ravnanje z odpadki BOLJE.

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2017/18. Natečaj poteka kot aktivno izvajanje ponujenih projektov, ki so različni po tematiki, formi izvedbe, časovnici,… Sami si izberete projekte ki vas pritegnejo in izvedbo prilagodite vašemu urniku ter skupini, ki bo projekt izvajala (otroci, zaposleni, starši).

 

Vaše sodelovanje ni pogojeno s plačilom pristojbine. Pri nekaterih projektih nastajajo stroški, ki so vezani na potne stroške izvajalcev (delavnice in predavanja) ali prispevek (glede na število udeleženih otrok, materiale ipd), organizator pa vam zaračuna zgolj manipulativne stroške za prijavljeni projekt*.

 

*Potne stroške izračunavamo po tarifi 0,37€/km – za izvedbe, kjer strošek ni vezan na število udeležencev – in 0,18€/km, kjer poleg potnih stroškov izvajalec zaračuna še prispevek glede na število udeležencev ali strošek za materiale. Podrobni opisi so poleg vsakega projekta, vključno z lokacijo prihoda izvajalca, kar pomeni, da si približen strošek potovanja, lahko vnaprej predvidite.

Če mora izvajalec zaradi želenega termina na zavod z druge lokacije kot je navedena, ga organizator o tem predhodno obvesti.

 

*Manipulativni stroški se zaračunavajo po enotni tarifi 15 € na izbrani projekt (ne glede na to, v koliko skupinah se ta izvaja v isti enoti oz. koliko sodelujočih otrok, mentorjev in drugih aktivnih deležnikov vključuje – velja, če je izvedba v istem dnevu in v isti enoti zavoda) zavoda oz. posamezne enote. V manipulativne stroške je všteta koordinacija obiska izvajalca, računovodske storitve, evalvacija poročil in izdaja potrdil.

 

Vaše aktivno sodelovanje bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

 

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

društvo Planet Zemlja

Vito Avguštin, predsednik

 

Potek – kratek opis:

 

SPLOŠNO:

Cilj Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca je razumevanje in razvijanje sonaravnega bivanja in delovanja v vseh porah življenja. Zato morajo – skladno s svojo pristojnostjo in po svojih najboljših močeh – vsi zaposleni v zavodu privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotnega zavoda (šole ali vrtca) in se aktivno vključevati tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širiti na varovance in druge uporabnike zavoda.

 

FORMALNO:

Šola ali vrtec, ki se želi vključiti v natečaj, mora izpolniti prijavnico, jo natisniti (obojestransko, če obsega več strani lahko besedilo pomanjšate na eno stran, tiskate pa lahko tudi na že uporabljen papir) in jo posredovati najkasneje do 15. septembra na naslov:

 

društvo Planet Zemlja

Dobruša 17c

1217 Vodice.*

*Upoštevali bomo zgolj po pošti poslane prijavnice.

 

Po prejemu prijavnice, organizator pošlje zavodu podroben opis izbranih projektov z navodili in vprašalnike (glavni vprašalnik in projektne vprašalnike – vsak projekt ima namreč svoj vprašalnik). Za vsa morebitna vprašanja je organizator na razpolago prijavljenim zavodom prek naslova: natecaj@planet-zemlja.org (zavod naj v zadevo dopisa vpiše temo vprašanja ali ime izbranega projekta, na katerega se vprašanje nanaša in ime zavoda).

 

ZAKLJUČNO POROČILO: Zaključno poročilo o delovanju Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca vključuje vse projektne vprašalnike, ki jih prijavitelj prejme po prijavi izbranih projektov in glavni vprašalnik, izpolnjene pa odda do vključno 1. aprila 2018* na naslov društva (kot zgoraj). Drugih poročil zavodom ni potrebno pripravljati. Upošteva se zgolj po pošti poslana poročila/vprašalnike.

*prosimo da se upoštevata rok in način oddaje poročil.

 

PRIPOROČILA, NAVODILA…:

Svetujemo vam, da – v kolikor ste odločeni, da boste izvajali projekte natečaja – z usklajevanjem izvedb, ki terjajo obisk naših izvajalcev na vašem zavodu, začnete čim prej. Tako se boste izognili iskanju še razpoložljivih rokov obiska, kar lahko terja veliko usklajevanja in izvedbo PO preteku roka izvedbe. Še posebej to velja za projekte, katerih izvedba je vezana na letni čas.

V koliko je zavod ugotovil, da bo lahko projekte izvedel šele po roku (po 1.4.2018), organizatorju vseeno odda vsa poročila, na projektnega, ki ga bo izvajal po tem roku pa dopiše razloge in termin izvedbe. Po izvedbi pošlje organizatorju projektni vprašalnik, tokrat izpolnjen v celoti.

 

ŠTEVILO IZVEDB: Če zavod izvede isti projekt v več skupinah, zadostuje da pošlje zgolj 1 prijavnico in glavni vprašalnik, projektni vprašalnik pa za vsako skupino/razred posebej. Le tako se bo zavodu štelo vsako izvajanje posebej in bo štelo, da je npr. OŠ – ki mora izvesti vsaj 2 projekta – izvedla 2 projekta (čeprav bo dejansko izvedla 1 projekt v dveh različnih skupinah).

DOKUMENTACIJA: Če zavod na natečaj prijavlja več enot zavoda (enote vrtcev ali podružnične šole ipd), pošlje prijavnico, projektne in glavni vprašalnik za vsako enoto posebej.

 

Kriteriji za pridobitev naziva

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2016/2017:

 

1) Nacionalni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne         šole/vrtca:

  • Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika, zaželeno pa je, da o aktivnostih zavod obvešča ali aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;
  • Prijavljeni zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi (hitra, predelana hrana) in pijače (sladke pijače);
  • Prijavljeni zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…;
  • Prijavljeni zavod zbira in uporablja tudi odpadno vodo oz. deževnico;
  • Prijavljeni zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;
  • Prijavljeni zavod spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;
  • Prijavljeni zavod goji zelenje v notranjih prostorih zavoda, saj s tem izboljšuje kvaliteto zraka v prostorih;
  • Prijavljeni zavod izvaja zeleno naročanje (naročanje izdelkov in storitev, ki v primerjavi s podobnimi izdelki ustvarjajo manjši okoljski odtis);
 • Prijavljeni zavod uporablja okolju prijazna čistilna sredstva (izloči se čistila, ki vsebujejo strupene snovi).

 

*Nacionalni kriteriji so zastavljeni smelo in z zavedanjem, da vsi zavodi ne morejo slediti vsem naštetim ciljem. Zato organizator upošteva tudi napore zavodov, ki ciljev ne dosegajo, a obenem stremijo k temu, da bi jim po svojih najboljših močeh sledili. Taki zavodi naj to ustrezno označijo v glavnem anketnem vprašalniku.

 

2) Projektni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne          šole/vrtca:

 

Planetu Zemlja prijazna srednja šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri treh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazna osnovna šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri dveh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazen vrtec se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri enem od spodaj naštetih projektov.

 

Sodelujoči projekti – seznam po abecedi:

 

 • Čebelja pot (izvajalec – Čebelarstvo Maja in Iztok Šlebir)

 

  • Dišeča sveča, ki odpadno olje spreminja na bolje (izvajalec – socialno podjetje BOLJE, v  sodelovanju s Prekmurskim ekološkim centrom)
 • Eko beri (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Eko generacija (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Energetsko učinkovita soseska junior (izvajalec – Gradbeni Institut ZRMK)
 • Etno-eko-logi (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Food Revolution (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Iz zemlje v lonček (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Karavana varne kemije (izvajalec – Tatjana Kruder, univ.dipl.inž.živ.tehn., Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Mavrica zdravih okusov (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Od mladega raziskovalca do znanstvenika (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)
 • Od zrna do kruha (nosilec – društvo Planet Zemlja, izvajalec (opcijsko) – Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Ohranimo delfine v slovenskem morju (izvajalec – društvo Morigenos)
 • Potujoča kmetija (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Skrivnosti mleka (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Torba da te kap (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Vodna postaja (izvajalec – Vodna agencija)
 • Vzpostavimo Slovenijo kot zdravo jedilno deželo in razvijajmo zelena delovna mesta (izvajalec – Mednarodni center za ekoremediacije)
 • Zelena nit (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Zeleno pero (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zemljo so nam posodili otroci (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zgodba o zeliščih (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)
 • Znanost, magija in mladi (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)

 

ZA VEČ INFORMACIJ SMO VAM NA VOLJO NA E NASLOVU: NATECAJ@PLANET-ZEMLJA.ORG

 

Šolsko leto 2016/17

VSESLOVENSKI NATEČAJ PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA-VRTEC 2016/2017

 

Spoštovani,

 

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 500 zavodov, zabeležili pa smo prek 55.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije, lani prvič tudi iz Italije.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki pomaga k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želimo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce, društva Skrinja, Gradbenega Instituta ZRMK, svetovnega gibanja Food Revolution, Košarkarske Zveze Slovenije, Doma starejših občanov (DSO) Ljubljana Vič-Rudnik, bodo letos z nami sodelovali tudi DSO Sončni dom Maribor, Kmetija Pr’Črnet, Izobraževanje Tamara Urbančič, Čebelarstvo Maja in Iztok Šlebir, vodja ustvarjalnega projekta MUŠ, psihologinja, igralka Anna Zuykova in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

 

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2016/2017. Natečaj poteka kot aktivno izvajanje ponujenih projektov, ki so različni po tematiki, formi izvedbe, časovnici izvajanja, sodelujočih strokovnjakih,… Sami si izberete projekte ki vas pritegnejo in izvedbo prilagodite vašemu urniku ter skupini, ki bo projekt izvajala (otroci, zaposleni, starši).

 

Vaše sodelovanje ni pogojeno s plačilom pristojbine. Pri nekaterih projektih nastajajo stroški, ki so vezani na potne stroške izvajalcev (delavnice in predavanja) ali prispevek po številu udeleženih otrok (novost), organizator vam zaračuna zgolj manipulativne stroške za prijavljeni projekt*.

 

*Potne stroške izračunavamo pred izvedbo (ob prijavi projekta in pred začetkom usklajevanja podrobnosti obiska izvajalca) in če so ti za vaš proračun previsoki, lahko izberete drug projekt ali od sodelovanja odstopite. Račun pa prejmete s strani društva Planet Zemlja PO izvedbi projekta. Tarifa za obračun kilometrine je 0,37€/km.

 

*Manipulativni stroški se zaračunavajo po enotni tarifi 15 € na izbrani projekt (ne glede na to, v koliko skupinah se ta izvaja oz. koliko sodelujočih otrok, mentorjev in drugih aktivnih deležnikov vključuje – velja, če je izvedba v istem dnevu) zavoda oz. enote – v to je všteta koordinacija obiska izvajalca, računovodske storitve, evalvacija poročil in izdaja potrdil. Organizator je davčni zavezanec.

 

Vaše aktivno sodelovanje bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

 

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

 

društvo Planet Zemlja

Irena Mraz, predsednica

Potek – kratek opis:

 

SPLOŠNO:

 

Cilj Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca je razumevanje in razvijanje sonaravnega bivanja in delovanja v vseh porah življenja. Zato morajo – skladno s svojo pristojnostjo in po svojih najboljših močeh – vsi zaposleni v zavodu privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotnega zavoda (šole ali vrtca) in se aktivno vključevati tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širiti na varovance in druge uporabnike zavoda.

 

FORMALNO:

 

Šola ali vrtec, ki se želi vključiti v natečaj, mora izpolniti prijavnico, jo natisniti (obojestransko, če obsega več strani ali – če je mogoče – pomanjšati, da pride besedilo na eno stran, lahko tudi že uporabljenega papirja) in jo posredovati najkasneje do 15. septembra na naslov:

 

društvo Planet Zemlja

 

Dobruša 17c

 

1217 Vodice.*

 

*Upoštevali bomo zgolj po pošti poslane prijavnice.

 

Po prejemu prijavnice, organizator pošlje zavodu podroben opis izbranih projektov z navodili in vprašalnike (glavni vprašalnik in projektne vprašalnike – vsak projekt ima namreč svoj vprašalnik). Za vsa morebitna vprašanja je na razpolago prijavljenim zavodom prek naslova: natecaj@planet-zemlja.org. Zavod naj v zadevo dopisa vpišetemo vprašanja ali ime izbranega projekta, na katerega se vprašanje nanaša in ime zavoda.

 

Zaključno poročilo o delovanju Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca vključuje vse projektne vprašalnike, ki jih prijavitelj prejme po prijavi izbranih projektov in glavni vprašalnik, izpolnjene pa odda do vključno 1. aprila 2017* na naslov društva (kot zgoraj).

*prosimo da roka ne presežete, saj se s tem oteži delo komisije in upoštevate navodilo o pošiljanju poročil po pošti.

PRIPOROČILA, NAVODILA…:

 

Svetujemo vam, da – v kolikor ste odločeni, da boste izvajali projekte natečaja – z usklajevanjem izvedb, ki terjajo obisk naših izvajalcev na vašem zavodu, začnete čim prej. Tako se boste izognili iskanju še razpoložljivih rokov obiska, kar lahko terja veliko usklajevanja in izvedbo PO preteku roka izvedbe.

 

Če zavod izvede isti projekt v več skupinah, zadostuje da pošlje zgolj 1 prijavnico in glavni vprašalnik, projektni vprašalnik pa za vsako skupino/razred posebej. Le tako se bo zavodu štelo vsako izvajanje posebej in bo štelo, da je npr. OŠ – ki mora izvesti vsaj 2 projekta – izvedla 2 projekta (čeprav bo dejansko izvedla 1 projekt v dveh različnih skupinah).

 

Če zavod na natečaj prijavlja več enot zavoda (enote vrtcev ali podružnične šole ipd), pošlje prijavnico, projektne in glavni vprašalnik za vsako enoto posebej.

 

Kriteriji za pridobitev naziva

 

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2016/2017:

 

1) Nacionalni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca:

 

•Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika, zaželeno pa je, da o aktivnostih zavod obvešča ali aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;

 

•Prijavljeni zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače;

 

•Prijavljeni zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…;

 

•Prijavljeni zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;

 

•Prijavljeni zavod spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;

 

•Prijavljeni zavod uporablja okolju prijazna čistilna sredstva.

 

*Nacionalni kriteriji so zastavljeni smelo in z zavedanjem, da vsi zavodi ne morejo slediti vsem naštetim ciljem. Zato organizator upošteva tudi napore zavodov, ki ciljev ne dosegajo, a obenem stremijo k temu, da bi jim po svojih najboljših močeh sledili. Taki zavodi naj to ustrezno označijo v glavnem anketnem vprašalniku.

 

2) Projektni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca:

 

Planetu Zemlja prijazna srednjašola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri treh od spodaj naštetih projektov.

 

Planetu Zemlja prijazna osnovnašola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri dveh od spodaj naštetih projektov.

 

Planetu Zemlja prijazen vrtec se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri enem od spodaj naštetih projektov.

 

*Če zavod prijavi enega od navedenih projektov, tega pa izvede v dveh, treh, ali več skupinah istega zavoda/enote se šteje, da je izvedel toliko projektov, kolikor skupin je na tem zavodu projekt izvajalo. Velja le za projekte, ki so tako zastavljeni in je to moč razbrati tudi iz njihovega opisa (ne velja npr. za državno tekmovanje Zeleno pero ipd).

 

Sodelujoči projekti – seznam po abecedi:

 

•Babičina zgodba o zeliščih (izvajalec – Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik in DSO Sonček Maribor)

 

•Čebelja pot (izvajalec – Čebelarstvo Maja in Iztok Šlebir)

 

•Eko beri (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Eko generacija (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Energetsko učinkovita soseska junior (izvajalec – Institut ZRMK)

 

•Etno-eko-logi (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Food Revolution (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Iz zemlje v lonček (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)

 

•Kaj čutijo drevesa? (izvajalka – projekt MUŠ)

 

•Karavana varne kemije (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Mavrica zdravih okusov (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)

 

•Od mladega raziskovalca do znanstvenika (izvajalec – Znanstvena Fundacija RS)

 

•Od zrna do kruha (izvajalec – društvo Skrinja)

 

•Ohranimo delfine v slovenskem morju (izvajalec – društvo Morigenos)

 

•Potujoča kmetija (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)

 

•Pr’Črnet doma (izvajalec – kmetija Pr’Črnet Medvode)

 

•Skrivnosti mleka (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)

 

•Torba da te kap (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Urbana permakultura – žakelj v učilnici (izvajalec – društvo Skrinja)

 

•Zelena nit (izvajalka – Izobraževanje Tamara Urbančič)

 

•Zeleno pero (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Zemljo so nam posodili otroci (izvajalec – društvo Planet Zemlja)

 

•Z roko v roki za lepši svet (izvajalec – Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje)

 

Za prijave in pojasnila nam pišite na naslov: natecaj@planet-zemlja.org.

Šolsko leto 2015/2016

Spoštovani,

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 450 zavodov, zabeležili pa smo prek 50.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in  odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Natečaj izvajamo v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želimo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

Kot vsa leta doslej k sodelovanju vabimo priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij.  Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS in Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, strokovnjakov društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce in Agencije RS za okolje, društva Skrinja, Gradbenega Instituta ZRMK, svetovnega gibanja Food Revolution, bodo letos z nami sodelovali tudi Košarkarska Zveza Slovenije, Zavod za varno igro in Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik.

Sodelovanje zavodov ni pogojeno s plačilom pristojbine. Pri nekaterih projektih nastajajo stroški, ki pa so vezani zgolj na projekte, ki so povezani s potovanji izvajalcev na zavode (delavnice in predavanja) in s tem povezani manipulativni stroški. Seveda pa je na izbiro tudi vrsta projektov, kjer dodatnih stroškov ni.

Aktivno sodelovanje zavodov pomeni zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja, širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

društvo Planet Zemlja

Irena Mraz, predsednica

                    Sodelujoči projekti:

 • Babičina zgodba o zeliščih (izvajalec – Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik)
 • Eko beri (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Eko generacija (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Eko konferenca za prihodnje generacije (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Energetsko učinkovita soseska junior (izvajalec – Institut ZRMK)
 • Food Revolution (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Interpretacija okolja (izvajalec – Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)
 • Karavana varne kemije (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Od mladega raziskovalca do znanstvenika (izvajalec – Znanstvena Fundacija RS)
 • Od zrna do kruha (izvajalec – društvo Skrinja)
 • Ohranimo delfine v slovenskem morju (izvajalec – društvo Morigenos)
 • Torba da te kap (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Urbana permakultura – žakelj v učilnici (izvajalec – društvo Skrinja)
 • Zemljo so nam posodili otroci (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Zeleno pero (izvajalec – društvo Planet Zemlja)
 • Zdravko na obisku (izvajalec – Zavod za varno igro)

Šolsko leto 2014/2015

22.4.2015 smo v društvu Planet Zemlja uspešno zaključili sedaj že četrti natečaj Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Veseli nas, da smo letos lahko ponudili kar sedemnajst izredno kvalitetnih projektov, ki so namenjeni tako najmlajšim, malo starejšim, zaposlenim ter navsezadnje tudi staršem.

Na natečaj se je v letošnjem letu prijavilo kar 161 zavodov, enot, osnovnih in srednjih šol, kar šestinšestdeset več kot lansko leto. Skupno smo izvedli 290 projekte, na kar smo v društvu še posebno ponosni.

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij.  Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, podjetij skupine Pivovarna Laško (strokovnjaki področja proizvodnje in embaliranja vod), društva Skrinja, Gradbenega Instituta ZRMK, Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace,  svetovnega gibanja Food Revolution, bodo letos z nami sodelovali tudi znanstveniki Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, strokovnjaki društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce in podjetja za aplikativno ekologijo Limnos (strokovnjaki s področja znanja o sožitju z naravo naših prednikov).

2014-11-20 10.50.59

DSC_0880

Slika 358

DSCN5425

srnice cvetlice

Šolsko leto 2013/2014

22.4.2014 smo v društvu Planet Zemlja uspešno zaključili sedaj že četrti natečaj Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Veseli nas, da smo letos lahko ponudili kar osemnajst izredno kvalitetnih projektov, ki so namenjeni tako najmlajšim, malo starejšim, zaposlenim ter navsezadnje tudi staršem.

Na natečaj se je v letošnjem letu prijavilo kar 95 zavodov, osnovnih in srednjih šol, kar dvajset več kot lansko leto. Skupno smo izvedli 301 projekte, na kar smo v društvu še posebno ponosni.

Kot vsa leta doslej, smo tudi letos k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij.  Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, Zavoda Etno Eko, Gradbenega Instituta ZRMK, se nam je letos pridružil tudi GoodPlace, zavod Tovarna trajnostnega turizma, Jarina, zadruga za razvoj podeželja, zavod VISTA iz Murske Sobote in svetovno gibanje Food Revolution.

beri

food

kruh

uganke

Šolsko leto 2012/2013

V društvu Planet Zemlja smo uspešno zaključili sedaj že tretji natečaj Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Veseli nas, da smo letos lahko ponudili kar dvanajst izredno kvalitetnih projektov, ki so namenjeni tako najmlajšim, malo starejšim, zaposlenim ter navsezadnje tudi staršem.

Na natečaj se je v letošnjem letu prijavilo kar 75 zavodov, osnovnih in srednjih šol, kar šestnajst več kot lansko leto. Skupno smo izvedli 144 projekte, na kar smo v društvu še posebno ponosni.

Letos smo ponudili šolam nov projekt, Eko generacija. cilj: je na otrokom dopadljiv način zbuditi njihovo zanimanje za naravo, pomen odnosa do nje, tudi kritičnega opazovanja in prenosa tega v novinarske žanre. Na projekt se je letos prijavilo 13 šol in zavodov

Med novimi projekti se je znašal tudi Plastenkina zgodba, kjer je cilj: mladim predstaviti sestavo, učinke, predelavo in možnosti reciklaže plastenk, ki v sodobnem tempu življenja, predstavljajo enega pomembnejših odpadkov. Na plastenkino zgodbo se je prijavilo 21 zavodov

Nov projekt je tudi Energetsko učinkovita soseska Junior. Na projekt smo prejeli tri prijave, projekt pa izvajao na Gradbenem inštituti ZRMK.

Na projekt Od mladega raziskovalca do znanstvenika se je prijavilo 7 zavodov. Gospod Edvard Kobal iz Znanstvene fundacije je mladim predstavil vlogo in pomen znanstvenega dela, ki je človeštvu prispeval že veliko pomembnih odkritij.

Največ prijav in izvedenih delavnic smo imeli na projekt Eko beri, kjer se je prijavilo kar 49 zavodov. V sklopu Eko berija smo prejeli več kot 4000 izdelkov otrok.

beri 2

beri

Na delavnico Od zrna do kruha se je prijavilo 21 šol in zavodov. Gospa Tanja Gobec je mladim prikazala peko na ekološki način.

kruh

Na projekt Zemljo so nam posodili otroci. se je prijavilo devet šol, smo pa ponosni, da so postali absolutni zmagovalci akcije Veno Pilon Ajdovščina.

Nosilka projekta Pot prilagajanja gospa mag. Tanja Cegnar je javnost informirala o spremembah v podnebju, ki od vsakega posameznika zahtevajo prilagajanje na mnogih področjih. Na projekt so se prijavile štiri šole, ki so bile nad delavnico izjemno zadovoljne.

Karavana varne kemije, na kateri je bilo sedem prijav šole, je projekt gospe Tatjane Kruder, strokovnjakinje na področju toksinov. Slušatelje je poučila o toksinih, ki se dnevno pojavljajo v naši okolici in kako se jim ogniti

Življenje z reko pod okriljem Kajakaške zveze Slovenija je bila najbolj aktivna delavnica, saj so se prijavljene šole (teh je bilo le tri) najprej izpopolnjevale v teoretičnem delu, nato so se seznanili z opremo ter izvedli čistilno akcijo, kjer so čistili obrežje domačih rek. V Kajakaški zvezi so obljubili tudi izlet za prijavljene šole, kjer se bodo pomerili v teoretičnem znanju, zmagovalci pa bodo dobili tudi simbolično nagrado…

reka

Ko odpadki postanejo zlato je bil projekt gospe Maje Čučnik, na katerega se sta se prijavila le 2 zavoda. Gospa Čučnik je na gostujočih zavodih predavala o pravilnem ločevanju odpadkov ter o kompostiranju.

odpadki

Projekt Zelena nit je v letošnjem letu imela pet  prijav, je pa nosilka projekta, gospa Tatjana Klanfar posredovala informacije, da so bili šolarji navdušeni, ko so iz ostankov blaga delali lastne drobižnice, torbice… Namen take delavnice je seveda osvestiti mlajše, da ni vsako oblačilo, ko odsluži svojemu namenu, namenjen direktno v smeti, ampak je potrebno dvakrat pomisliti, kako bi še lahko uporabili obleke.

Šolsko leto 2011/2012:

V društvu Planet Zemlja smo uspešno zaključili sedaj že drugi natečaj Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Veseli nas, da smo letos lahko ponudili kar devet izredno kvalitetnih projektov, ki so namenjeni tako najmlajšim, malo starejšim, zaposlenim ter navsezadnje tudi staršem.

Dopolnitev k natečaju je bila tudi ta, da smo v letošnjem letu k natečaju povabili tudi vse srednje šole. Na natečaj se je v letošnjem letu prijavilo kar 59 zavodov, osnovnih in srednjih šol, kar osemnajst več kot lansko leto. Skupno smo izvedli 104 projekte, na kar smo v društvu še posebno ponosni.

Največ prijav in izvedenih delavnic smo imeli na projekt Eko beri, kjer se je prijavilo kar 33 zavodov. V sklopu Eko berija smo prejeli več kot 700 izdelkov otrok, ki so se potegovali za nagrado – knjigo, ki jo je pisateljica napisala za njihov zavod. Ker se je strokovna komisija težko odločila samo za en zavod, so jih izbrali kar pet:
Vrtec Krško, Vrtec Viški Gaj, Vrtec Otona Zupančiča Ljubljana, Vrtec Brežice in Vrtec Mavrica Vojnik.
Posteljica Alenka Klopčič je na podlagi izdelkov napisala knjigo Eko vrtec, kjer je opisan del dneva v posameznem vrtcu. Nagrajeni vrtci pa so dobili več izvodov knjige.

ekober

Na delavnico Od zrna do kruha se je prijavilo 19 zavodov, osnovnih in srednjih šol. Gospa Tanja Gobec je obiskovala prijavljene zavode ter jim predstavila peko kruha brez kvasa in iz naravno pridelane moke. Tako so se otroci naučili peči pirin in ajdov kruh, delali so pa tudi različne oblike iz kruhove mase. Na podelitvi nazivov je gospa Gobec nagradila najbolj pridne zavode s hlebcem doma spečenega kruha.

kruh

Ko odpadki postanejo zlato je bil projekt gospe Maje Čučnik, na katerega se je prijavilo 23 zavodov. Gospa Čučnik je na gostujočih zavodih predavala o pravilnem ločevanju odpadkov ter o kompostiranju. Za najbolj poslušne so v Ventovarni poskrbeli, da je Vrtec Jelka dobil vrtni komplet orodja, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana pa kompostnik. Ta kompostnik so si prislužili s svojo izredno željo po kompostiranju ter željo profesorjev smeri okoljevarstveni tehnik, da bi omogočili pravilno izobrazbo svojim dijakom.

Projekt Zelena nit je v letošnjem letu imela sicer samo tri prijave, je pa nosilka projekta, gospa Tatjana Klanfar posredovala informacije, da so bili šolarji navdušeni, ko so iz ostankov blaga delali lastne drobižnice, torbice… Namen take delavnice je seveda osvestiti mlajše, da ni vsako oblačilo, ko odsluži svojemu namenu, namenjen direktno v smeti, ampak je potrebno dvakrat pomisliti, kako bi še lahko uporabili obleke.

Življenje z reko pod okriljem Kajakaške zveze Slovenija je bila najbolj aktivna delavnica, saj so se prijavljene šole (teh je bilo osem) najprej izpopolnjevale v teoretičnem delu, nato so se seznanili z opremo ter izvedli čistilno akcijo, kjer so čistili obrežje domačih rek. V Kajakaški zvezi so obljubili tudi izlet za prijavljene šole, kjer se bodo pomerili v teoretičnem znanju, zmagovalci pa bodo dobili tudi simbolično nagrado.

kajak

Na projekt U4 energy se je v letošnjem letu prijavilo kar šest šol, ki so sodelovali v Evropskem natečaju za večjo energetsko učinkovitost.

V sklopu natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec smo gostili projekt Agencije RS za okolje Zemljo so nam posodili otroci. Na projekt se je prijavilo sedem šol, smo pa ponosni, da so postali absolutni zmagovalci akcije Osnovan šola Sostro, ki je bila prijavljena preko našega natečaja.

Nosilka projekta Pot prilagajanja gospa mag. Tanja Cegnar je javnost informirala o spremembah v podnebju, ki od vsakega posameznika zahtevajo prilagajanje na mnogih področjih. Na projekt so se prijavile tri šole, ki so bile nad delavnico izjemno zadovoljne.

Karavana varne kemije, na katero so se prijavile štiri šole, je projekt gospe Tatjane Kruder, strokovnjakinje na področju toksinov. Slušatelje je poučila o toksinih, ki se dnevno pojavljajo v naši okolici in kako se jim ogniti.

Nazive Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2011/2012 so si prislušili sledeči zavodi:

Vrtec Jelka
Vrtec pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči
Vrtec Krško
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Mavrica Vojnik
Osnovna šola Šmarjeta – Vrtec Sonček
Vrtec Murenčki pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Osnovna šola Polzela – Enota vrtec
Osnovna šola Selnica ob Dravi – Enota vrtec
Javni zavod Vrtec Zreče
Vrtec Viški Gaj
Osnovna šola Sostro
Osnovna šola Bršljin
Osnovan šola Zadobrova
Osnovna šola in vrtec Podgora, Kuteževo
Osnovna šola Šmarjeta
Osnovna šola Nazarje
Osnovna šola Žužemberk
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
Srednja šola Zagorje

eko_konferenca_ii_027

Vsem prejemnikom naziva še enkrat iskreno čestitamo in jih vljudno vabimo naj se nam pridružijo tudi naslednje leto. Natečaj Planetu Zemlja prijazna šola vrtec 2012/2013 pričnemo že 5. junija, na svetovni dan okolja.

Vabimo vas torej, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala tudi šolsko leto 2012/2013. Vaše sodelovanje ne bo terjalo nobenih finančnih obveznosti (razen kritja potnih stroškov predavateljem v treh projektih – več v nadaljevanju), vaše aktivno sodelovanje pa bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

Šolsko leto 2010/2011

V šolskem letu 2010/2011 je z nami sodelovalo kar 18 vzgojno varstvenih organizacij ter 28 osnovnih šol. Prijavljeni zavodi so lahko izbirali med štirimi projekti, Karavano varne kemije, Pot prilagajanja podnebnim spremembam, U4-učinkovita raba energije in Zemljo so nam posodili otroci. Skupno je bilo prijavljenih 71 projektov, ki so bili uspešno izvedeni.

Naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2010/2011 si je prislužilo kar 7 vzgojno-varstvenih ustanov ter 17 osnovnih šol. Za pridobitev naziva so morali izpolnjevati splošne kriterije, nacionalne kriterije ter dodatne kriterije.

kvk20111

Vzgojno-varstveni zavodi, ki so prejeli naziv so sledeči:
Vrtec Borisa Pečeta, Maribor
Vrtec Ciciban, Sevnica
Vrtec Ig, Ig
Vrtec Lipa, Štore
Vrtec Sonček pri OŠ Šmarjeta, Šmarješke toplice
Vrtec Medvode, Medvode
Vzgojno-varstvena organizacija Jesenice, Jesenice

Osnovne šole, ki so prejele naziv:
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
OŠ Gustava Šiliha, Laporje
OŠ in vrtec Črna na Koroškem
OŠ in vrtec Frana Kocbeka, Gornji grad
OŠ Križe, Križe
OŠ Matije Čopa, Kranj
OŠ Miška Kranjca, Velika Polana
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
OŠ in vrtec Podgora Kuteževo, Ilirska Bistrica
OŠ Pohorskega bataljona, Oplotnica
OŠ Polje, Ljubljana – Polje
OŠ Sostro, Ljubljana – Dobrunje
OŠ Šmarjeta, Šmarješke toplice
OŠ Trbovlje, Trbovlje
OŠ Trzin, Trzin
OŠ Zbora odposlancev, Kočevje

pot-logo eko-beri etno-eko kajakaska-zveza-slovenije karavana-varne-klemije u4-energy1 logo_kompostko_2 zelena-nit zemljo-sonam-posodili-otroci

hoce-logo1

1 thought on “Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

 1. Pingback: FOOD REVOLUTION v Jegličevem dijaškem domu | Food Revolution

Komentiranje zaprto.