Posts Tagged ‘Ministrstvo’

30 januar

Bliža se svetovni dan mokrišč

mokrisce-150x100 Bliža se svetovni dan mokriščSvetovni dan mokrišč vsako leto obeležujemo v spomin na 2. februar 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar podpisana konvencija o mokriščih mednarodnega pomena. Ramsarska konvencija je začela veljati leta 1975, Slovenija pa je k njej pristopila leta 1992. Države pogodbenice se s podpisom konvencije obvežejo, da bodo izvajale politiko razvoja, ki ne bo ogrožala obstoja mokrišč, ampak zagotavljala smotrno rabo in varstvo ter trajno ohranila biotsko raznovrstnost vseh mokrišč.

Kaj sploh je mokrišče?

Mokrišče je področje, ki je redno zadostno preplavljeno s površinsko ali podzemsko vodo, da lahko omogoča razširjenost rastlinskega in vodnega življenja, ki za rast in razmnoževanje potrebuje mokro ali občasno mokro prst.

Letošnja vodilna misel

Vodilna misel letošnjega svetovnega dneva mokrišča pa je prepletanje med mokrišči, gozdovi in vodami ( MOKRIŠČA - GOZDOVI - VODA). V mednarodnem letu gozdov tako tudi svetovni dan mokrišč poudarja pomen gozda pri ohranjanju mokrišč.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Foto: Wikipedia

24 januar

Novosti paketa predpisov in strateških dokumentov za področje ravnanja z odpadki

narava-potok1-150x100 Novosti paketa predpisov in strateških dokumentov za področje ravnanja z odpadkiMinister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, generalna direktorica Direktorata za okolje Barbara Avčin-Tržan in generalni direktor Direktorata za javne službe in investicije Bojan Dejak so v petek na novinarski konferenci predstavili poglavitne novosti paketa predpisov in strateških dokumentov, ki jih je za področje ravnanja z odpadki pripravilo ministrstvo.

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki zapolnjuje vrzel na področju predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju. Z uredbo bodo v celotnem obdobju trajanja odlagališč zmanjšani učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske in podzemne vode, ter v tla in zrak, zmanjšane bodo emisije toplogrednih plinov in preprečena tveganja za zdravje ljudi.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa metodologijo za oblikovanje cen in druge ukrepe in normative, z oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor