Dan odprtih vrat v Centru za ravnanje z odpadki Vrhnika

slikecro-064V CRO Vrhnika so v petek  predstavnikom občinskih oblasti predstavili tehnološke procese v družbi ter jim omogočili, da si ogledajo kompostarno in njeno delovanje.

Nekateri prebivalci okoliških sosesk se zaradi občasnega smradu, ki naj bi se pojavljal po Vrhniki, pritožujejo, zaradi česar so se v vodstvu družbe odločili, da vodstvo občine in občinski svet povabijo v goste, da se sami prepričajo, da smrad ne prihaja iz kompostarne družbe CRO.

»Pričakovali smo, da bo odziv občinskih svetnikov večji, glede na to, da prav na občinsko upravo prihajajo pritožbe posameznih občank in občanov in da se ta tema vsake toliko pojavi tudi na občinskem svetu. Žal nam je, da se svetniki niso odzvali v polnem številu, saj bi se lahko na lastne oči prepričali, da kompostarna na Tojnicah ne vpliva negativno na bližnjo urbano okolico in da občasni smrad na Vrhniki najverjetneje prihaja iz enega izmed ostalih možnih virov,« je povedal Marko Kocjančič, direktor CRO Vrhnika.

Novosti paketa predpisov in strateških dokumentov za področje ravnanja z odpadki

narava-potok1Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, generalna direktorica Direktorata za okolje Barbara Avčin-Tržan in generalni direktor Direktorata za javne službe in investicije Bojan Dejak so v petek na novinarski konferenci predstavili poglavitne novosti paketa predpisov in strateških dokumentov, ki jih je za področje ravnanja z odpadki pripravilo ministrstvo.

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki zapolnjuje vrzel na področju predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju. Z uredbo bodo v celotnem obdobju trajanja odlagališč zmanjšani učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske in podzemne vode, ter v tla in zrak, zmanjšane bodo emisije toplogrednih plinov in preprečena tveganja za zdravje ljudi.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa metodologijo za oblikovanje cen in druge ukrepe in normative, z oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor