Načrt energetske učinkovitosti 2011

vetrna-energijaRepublika Slovenija podpira predlog sklepov Sveta EU o Načrtu energetske učinkovitosti 2011 in hkrati pozdravlja nov Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, saj se s politikami učinkovite rabe energije dosega tako energetske, gospodarske, okoljske in kot tudi socialne cilje.

Slovenija kot najboljši način za doseganje ciljev podpira opcijo, ki pomeni oblikovanje celovite politike na ravni posamezne države, vključno s cilji, na EU ravni pa oblikovanje inštrumentov v podporo tem politikam. Pomembno pa je izpostaviti, da bo potrebno pri delitvi tehnične pomoči in sredstev nujno upoštevati načelo solidarnosti ter s tem upoštevati stopnjo gospodarske razvitosti in doseženo stanje učinkovite rabe energije.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Evropski teden trajnostne energije

vetrna-energijaV tematskem tednu, ki bo potekal med 11. in 15. aprilom, se bodo v 43 državah po vsej Evropi in Sredozemlju odvijali dogodki, namenjeni razpravi in osveščanju o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije, ki naj bi po pričakovanju privabili več kot 30.000 udeležencev.

Evropska komisija bo v Bruslju organizirala osrednji dogodek, na katerem bo potekala razprava o najboljših možnostih uporabe energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije s prikazom konkretnih primerov, kako bi jih lahko bolje izkoristili.

Komisija bo poleg tega objavila svoje predloge nadaljnjih ukrepov za vzpostavitev pametnih energetskih omrežij po vsej Evropi, kar bo potrošnikom omogočilo boljši nadzor nad porabo in večje prihranke energije. V okviru evropskega tedna trajnostne energije se bo tudi v Sloveniji zvrstilo pet dogodkov, in sicer na Ptuju, v Črnomlju in v Ljubljani.

Vir: PEK
Foto: Wikipedia

Posvet na temo energije in čistega okolja

cista-energijaEvropska komisija je v začetku marca objavila načrt za prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050 in načrt za energetsko učinkovitost, ki ju bodo predstavili na tokratnem posvetu v petek, 8. aprila 2011, v Centru Evropa, na njem pa bo sodelovala tudi Mary Veronika Tovšak Pleterski, direktorica na generalnem direktoratu Evropske komisije za podnebne ukrepe.

Predstavitev bo služila kot uvod za razpravo in izmenjavo stališč o energetski učinkovitosti in doseganju ciljev na tem področju v Sloveniji in v EU.

Vir: PEK

Foto: Green Energy Center

Evropska mladina s projektom U4energy spoznava energetsko učinkovitost

nadapavser_tPred številnimi osnovnimi in srednjimi šolami v državah članicah Evropske unije ter na Norveškem, Hrvaškem, Islandiji in v Lihtenštajnu je od 16. septembra lani nov ekološki izziv. Stekel je namreč projekt, poimenovan U4energy, njegov cilj pa je spodbuditi energetsko učinkovito ravnanje med mladimi generacijami v Evropi, da bi tako prispevali k bolj trajnostni prihodnosti. Do 16. maja letos imajo šole, torej tudi v Sloveniji, še priložnost, da se prijavijo na tekmovanje z aktivnostmi za razvoj energetsko učinkovitih navad, s tem pa se potegujejo za nagrado ter priznanje na evropski ravni.

Slovenski učenci, dijaki in učitelji lahko dokažejo, kako varčevati z energijo, kako zmanjšati račune za energijo, zmanjšati izpuste CO2 in prispevati k trajnostnemu razvoju s svojo ustvarjalnostjo in inovativnimi idejami.

Ambasadorka tega privlačnega tekmovanja za Slovenijo je prof. Nada Pavšer, častna članica društva Planet Zemlja. Aktivnosti potekajo že na 37 slovenskih šolah. Ob sodelovanju nacionalne ekipe (poleg Nade Pavšer so to še učitelja svetovalca Magdalena Bobek in Cveto Fendre ter dr. Darja Piciga iz vladne službe za podnebne spremembe) in nekaterih nevladnih organizacij, učitelje na delavnicah seznanjajo z inovativnimi pristopi, varčevanjem, učinkovito rabo energije, upravljanjem z energijo, energetskim knjigovodstvom in možnostmi spreminjanja navad.

S tem projektom, o katerem lahko več preberete na spletnem naslovu www.u4energy.eu, je bil storjen pomemben korak naprej, zato je projekt bil vključen tudi v vseslovenski natečaj za naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. O slednjem si lahko preberete na spletnem portalu www.planet-zemlja.org, pobližje pa ga lahko spoznate na Eko konfernci, ki se bo ob dnevu Zemlje, odvijala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Brezplačno dodeljevanje emisijskih kuponov

Določcista-pokrajinaene države članice bodo po sklepu Evropske komisije po določenih pravilih lahko brezplačno dodeljevale emisijske kupone v energetskem sektorju.

Od začetka tretje faze sistema EU za trgovanje z emisijami (2013-2020) bo moral energetski sektor načeloma kupovati vse svoje emisijske kupone. Vendar se do leta 2019 deset držav članic lahko odloči, da bodo elektrarnam omejeno število pravic dodelile brezplačno, namesto da bi jim jih prodale.

Ta izjema bo zadevnim desetim državam omogočila uspešnejšo modernizacijo energetskega sektorja in lažji prehod na proizvodnjo energije z manjšimi emisijami ogljika. Države članice, ki jim bo na voljo ta možnost, so: Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska in Romunija.

Vir: PEK

Foto: waitakibio.com

Sprejeta strategija “Promet 2050”

prometEvropska komisija je včeraj sprejela obsežno strategijo z naslovom “Promet 2050″ za konkurenčen prometni sistem, s katerim želi povečati mobilnost, odstraniti glavne ovire na ključnih področjih prometnega sektorja ter spodbuditi rast in zaposlovanje.

Med cilji, ki naj bi jih dosegli do leta 2050, so: v mestih postopoma zmanjšati uporabo avtomobilov, ki uporabljajo „klasična goriva”, povečati delež trajnostnih goriv z nizko vsebnostjo ogljika v zračnem prometu na 40 % ter emisije ladij zmanjšati vsaj za 40 %, preusmeriti 50 % cestnega tovornega in potniškega prometa na srednje razdalje na železnice in vodne prometne poti.

Ti predlogi naj bi prispevali tudi k močnem zmanjšanju evropske odvisnosti od uvožene nafte, prispevali k 60-odstotnemu zmanjšanju emisij v prometnem sektorju do leta 2050 in k spremembi prometnih vzorcev na področju potniškega in tovornega prometa.

Vir: PEK

Foto: Flickr.com